Høringssvar fra Statsforvalteren i Nordland

Dato: 13.12.2021

Kjøpt transporttjeneste fra foretak som driver persontransport i næringsøyemed.

Endringen fra leid skyss til kjøpte transporttjenester fra foretak som driver persontrafikk i næring er tydelig. Imidlertid fremkommer det en del problemstillinger knyttet til kontroll og godkjenning av skyssbåtforetakene. For de store aktørene er nok dette greit å verifisere. Det er når det kommer til mindre foretak dette kan gi utfordringer. Styrende for de kontrollpunkter som legges til grunn i forskriften må være slik at Statsforvalteren har en reell kontrollmulighet.

Utfra høringsforslaget vil statsforvalteren ha begrenset mulighet til å:

  • Kontrollere om tjenesten er allment tilgjengelig

  • Verifisere selskapets kundekrets utover veterinær.

  • Innhente kunnskap om hvorvidt selskapet drives ihht. relevant regelverk.

Det bør etter vår vurdering konkretiseres noe mer om hvilke kontroller som skal legges til grunn, og hvilke krav som må være innfridd før en faktura fra et skyssbåtselskap ansees tilskudds berettiget.

Dispensasjonsmulighet fra bestemmelsen om kjøpt transporttjeneste.

Det legges til grunn en forutsetning om at transporttjenester kjøpes fra foretak som driver persontrafikk i næringsøyemed. I høringsbrevet gis det eksempler på minibuss som til vanlig frakter en bestemt krets av personer og fiskeskøyte som ellers ikke driver persontrafikk mot vederlag ikke berettiger tilskudd for kjøpt transporttjeneste.

For de tilfeller der det ikke er annen mulighet, vil denne formuleringen ikke ivareta formålet med bestemmelsen om å bidra til å utjevne forskjellene i husdyrprodusentenes veterinærkostnader. I vårt fylke vil dette typisk være transport med båt.

Det bør etter vårt skjønn tas inn i forskriften at Statsforvalteren kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller.