Høringssvar fra Statsforvalteren i Trøndelag

Dato: 10.12.2021

Her er høringssvar fra Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag viser til deres brev datert 03.11.2021 med vedlagt høringsnotat og utkast til forskrift, vi har følgende innspill:

Vi viser til vedlegg 1, jordbruksavtalen, tabell 8.2. satser – tilskudd til veterinærreiser i høringsnotatet

Vi mener at tilskuddstakene må økes i tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader. Den faktiske summen for bruk av beredskapsfartøy bør dekkes i alle tilfeller. Vi viser til § 1, Formål i forskriften. «Ordningen skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader.» Det kan bli store utgifter for husdyrprodusentene i tilfeller der veterinærene må bruke beredskapsferge.

I vårt tilfelle har vi enkelte situasjoner der beredskapsferge er eneste aktuelle alternativ, fordi det ofte ikke er tilgang på andre båtskyssalternativer som er rimeligere. Dette gjelder enkelte øyer i Trøndelag som har stor husdyrproduksjon. Det er ikke ofte slike situasjoner inntreffer, men det kan gi betydelige merkostnader i enkelte situasjoner og bidrar derfor til usikkerhet hos disse husdyrprodusentene. I slike situasjoner har vi erfart at kostnadene kan bli så høge at det ikke blir mulig å benytte veterinær. Vi mener derfor det vil være rimelig å øke tilskuddstaket for situasjoner med beredskapsfartøy, slik at de faktiske kostnader dekkes. Siden antall slike saker er svært lite, vil dette likevel få små konsekvenser for hvor mye som utbetales fra ordningen. Men det vil ha stor betydning for den enkelte husdyrbruker på disse øyene.