Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Dato: 04.11.2021

Høringsuttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune om forslag til endringer i samelovens språkregler

Troms og Finnmark fylkeskommune behandlet høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler i fylkestinget 19.10.2021 sak 81/2, og gjorde følgende vedtak:

 1. Fylkestinget er opptatt av å synliggjøre samisk stolthet og identitet, og legger til grunn at fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke samisk språk, kultur og levesett.
 2. Fylkestinget slutter seg til forslag om endringer i sameloven som innebærer en forvaltningsordning med tre kommunekategorier; språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk.
 3. Fylkestinget støtter forslaget om å lovfeste at samiske språk skal være likestilt med norsk i den kommunale forvaltningen i språkutviklingskommuner, da dette kan bidra til å øke antall samiske språkbærere.
 4. Fylkestinget stiller seg ikke bak departementets forslag om at det for språkvitaliseringskommuner skal være valgfritt å innføre en rett til muntlig svar på samisk ved samiskspråklige henvendelser.
 5. Fylkestinget støtter ikke forslaget om at det for bykommuner med et særlig ansvar for samisk språk skal være valgfritt å innføre rett til skriftlig og muntlig svar på samisk.
 6. Fylkestinget støtter forslaget om å innføre fellesbenevnelsen «offentlige organ» i sameloven, istedenfor «regionalt offentlig organ», for å sikre at samiske språkbrukere i praksis ikke mister rettigheter på grunn av organisatoriske endringer i offentlig forvaltning framover i tid.
 7. Fylkestinget støtter forslaget om å innføre en ny lovbestemmelse som presiserer adgangen til å stille samiske språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige kvalifikasjoner ved ansettelse til stillinger i offentlige organer, når organet har behov for denne kompetansen for å utføre sine oppgaver.
 8. Fylkestinget anser det som viktig at fylkeskommunens status og rolle som tjenesteorgan for kommuner som er i samisk språkområde tydeliggjøres og utvikles. Det bør legges til grunn at fylkeskommuner som betjener språkutviklingskommuner skal ha samme status som språkutviklingskommune med en reell likestilling av samiske språk med norsk. Fylkestinget forutsetter at departementet ved endringer i sameloven tar høyde for forslag som vil komme fram ved pågående høring av forslag til ny opplæringslov.
 9. Fylkestinget understreker behovet for tilrettelegging av samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren.
 10. Fylkestinget støtter forslaget om å gi Sametinget forskriftsmyndighet for tildeling av tospråklighetsmidler, men forventer at det følger med økonomiske ressurser ved utvidelse av det samiske språkområdet.
 11. Fylkestinget understreker at det er et nasjonalt og statlig ansvar å legge til rette for at kommunene og samfunnet har mulighet å faktisk gjøre et praktisk løft av de samiske språkene. Merkostnader til tospråklig skolestruktur bør dekkes av statlige myndigheter fullt ut, der det må åpnes for at tospråklighetsmidlene kan benyttes til ordinær drift av samiske barnehager og skoler som rene språkarenaer. Disse midlene må økes, slik at kommunene er i stand til å jobbe med språkløft, og oppfylle både grunnloven, opplæringsloven og samelovens språkregler generelt. Fylkestinget mener derfor at det er en forutsetning at kommune.

Vedlegg