Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 10.11.2021

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) brev 13.8.2021 med vedlegg.

I høringsnotatet foreslås det endringer i samelovens språkregler. Endringene skal legge til rette for at flere kommuner blir med i forvaltningsområdet for samisk språk, og er dermed med på å bevare og utvikle de samiske språkene.

KMD har under punkt 5 i høringsnotatet påpekt at oversettelse av lover og forskrifter til samiske språk, og utvikling av rettsterminologi, vil utvide språkets korpus og igjen gi grunnlag for arbeid med ordbøker og språkteknologi. Det er også vist til at oversettelse av lover og forskrifter og utvikling av rettsterminologi er en forutsetning for andre folkerettslige forpliktelser, for eksempel når det gjelder rett til bruk av de samiske språkene overfor forvaltningen.

I NOU 2016: 18 Hjertespråket punkt 14.6.1.3 er det påpekt at utviklingen av rettstermer er særdeles begrenset på tross av at behovet for samisk juridisk terminologi har vært fremhevet i flere ulike rapporter.

Høsten 2019 startet Det juridiske fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet et arbeid med å utvikle samisk som rettsspråk. Arbeidet bygget på et initiativ fra sorenskriver ved Indre og Østre Finnmark tingrett, Finn-Arne Schanche Selfors. Det ble etablert et forprosjekt med bidrag fra en rekke aktører. Prosjektgruppen avholdt et prosjektmøte i november 2019 og en workshop i juni 2020. Formålet med arrangementene var å kartlegge situasjonen rundt samisk som rettsspråk og skape et grunnlag for arbeidet med å skissere et hovedprosjekt som kan utvikle det samiske rettsspråket.

I juli 2021 informerte UiT om at det juridiske fakultetet våren 2021 har konsentrert seg om å undersøke mulighetene for å samarbeide med andre fakulteter ved universitetet med sikte på å utvikle et samisk fagspråk, herunder et samisk rettsspråk. To andre fakulteter har ønsket et samarbeid om dette. Fakultetene har søkt om midler til et forprosjekt som skal ha i oppgave å skissere et hovedprosjekt som kan arbeide med å utvikle samisk som fagspråk ved UiT.

Som det fremgår, gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med å utvikle samisk som rettsspråk, både når det gjelder å videreutvikle det nordsamiske rettsspråket og å utvikle juridisk terminologi på sør- og lulesamisk.

JD vil understreke at utvikling av samisk som rettsspråk er en forutsetning for å sikre at rettssikkerheten blir godt ivaretatt i områder hvor publikum har rett til å kommunisere med myndighetene på samisk. Vi vil derfor fremheve at dette arbeidet bør gis høy prioritet.

Vedlegg