Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 11.11.2021

Fylkesutvalget 2019-2023 har behandlet saken i møte 09.11.2021 sak 231/21 Fylkesutvalget 2019-2023 sitt vedtak

1) Fylkesutvalget i Trøndelag støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med å imøtekomme Samisk språkutvalg sin NOU 2016:18 Hjertespråket med «Høring - forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler)».

2) Fylkesutvalget er positive til intensjonen om å legge til rette for at flere kommuner blir med i forvaltningsområdet for samisk språk, med disse merknadene:

a) Fleksible ordninger begrunnet ut fra kommunen sin språksituasjon er en framtidsrettet løsning, og Trøndelag fylkeskommune mener at:

i) Alternativ 1 i departementets forslag om rett til muntlig samisk svar på samisk henvendelse for språkvitaliseringskommune, imøtekommer intensjonen på en god måte.

ii) Alternativ 1 i departementets forslag for rett til muntlig og skriftlig svar på samisk henvendelse for bykommuner, imøtekommer intensjonen på en god måte.

b) Trøndelag fylkeskommune imøtekommer ambisjonen om likestilling mellom samisk og norsk ved å innrømme rett til skriftlig svar på sørsamisk på skriftlige samiske henvendelser.

c) En endelig anbefaling om endringer i reglene for hvordan for fylkeskommuner innlemmes i samisk språkforvaltningsområde, vil kreve egen utredning

d) Likestilling mellom norsk og samisk språk vil øke behovet for tilgang på språkkompetanse og gi økte kostnader. Disse vil måtte finansieres med særskilte økonomiske tilskudd.

e) Økt bruk av digitale selvbetjeningsløsninger er en framtidsrettet og ønsket utvikling i samisk offentlig forvaltning.

Høringssvar - endringer i samelovens språkregler