Høringssvar fra Duoddara Rafe - pitesamisk senter

Dato: 29.10.2021

Ni overordna kommentarer

Duoddara Rafe støtter arbeidet med omlegging av samelovens språkregler. Vi mener det er spesielt viktig at følgende punkter følges opp i prosessen:

  1. Omleggingen må også ivareta utvikling av de små samiske språkene pite-, ume-, sør-, og lulesamisk.
  2. Giellalokten og NOU 2016: 18 bør ses i sammenheng. Gjennom den nye sameloven bør pite, ume, og skoltesamisk endelig oppnå likhet og likeverd i forhold til norsk språk, og også oppimot de tre største samiske språkeneder det er mulig.
  3. Differensiere regelverket slik at det blir enklere for kommuner å innlemmes i forvaltningsområdet, som vist i forslaget i høringsnotatet, samt også gi pite, ume, og skoltesamisk muligheter til egne forvaltningsområder.
  4. Gjøre det attraktivt for byene i Nordland å søke om å bli med i forvaltningsområdet.
  5. Det må gjennomføres kompetansehevingstiltak innenfor alle normerte samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv.
  6. Styrking av rekrutteringen av språkbrukere i alle samfunnsfunksjoner.
  7. Barn og unge og personer med omsorgsbehov prioriteres.
  8. Nødvendige økonomiske rammer stilt til disposisjon til dette arbeidet.
  9. Omleggingen bør føre til at Nord universitetet blir tildelt et nasjonalt ansvar pitesamisk og umesamisk språk og kultur. Gjerne med søkelys på forskning.

Vedlegg