Høringssvar fra Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Dato: 15.11.2021

Høringssvar fra Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Dato: 15.11.2021

Beaivváš Sámi Našunálateáhter, på norsk Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš (heretter: Beaivváš), er det eneste teateret i Norge som har nordsamisk som utøverspråk. Beaivvaš er et teater som også turnerer i de samiske områdene i nabolandene.

I Norge er det tre offisielle samiske språk. Beaivvaš har i praksis tatt på seg et særskilt ansvar for å ivareta utviklingen av disse språkene som scenespråk. Dette innebærer at teateret i tillegg til sine teaterfaglige oppgaver også gir vesentlige bidrag til utviklingen av samisk språk. Det er således svært viktig for samisk språkrøkt. Her er turnevirksomheten viktig. Erfaringsmessig bidrar også Beaivvaš med å spre kunnskap om samisk kultur og skape respekt for samisk kultur hos ikke-samiskspråklige tilskuere.

Det at Beaivvaš kan fylle disse viktig funksjonene med å ivareta og videreutvikle samisk språk og kultur, grunner seg i stor grad på det faktum at teateret har sin base i Kautokeino, som er grunnleggende samiskspråklig, og har også en omfattende turnevirksomhet som går ut herfra.

Beaivváš er altså i dag den eneste profesjonelle institusjonen i Norge med samisk som scenespråk, og det er mange funksjoner knyttet til teaterets virksomhet som er av stor betydning for framtiden til samisk språk og kultur. Det er derfor viktig at Beaivváš har økonomiske rammebetingelser som gjør teateret i stand til å ivareta denne funksjonen. Beaivváš er innforstått med at denne høringen i hovedsak dreier seg om kommuners og offentlig etaters ansvar for ivaretakelse og videreutvikling av samisk språk. Når Beaivváš velger å avgi høringsuttalelse, er det fordi det er viktig at også kulturinstitusjoner med landsdekkende funksjoner omfattes, som også har et ansvar for samisk språk.

Beaivváš er lokalisert i Kautokeino kommune, som i utvalgets definisjon er en språkutviklingskommune. Nasjonale samiske institusjoner som er lokalisert i kommuner der samisk er i daglig bruk har et fortrinn, men har samtidig et stort ansvar for ivaretakelse og videreutvikling av samisk språk. Beaivváš har et definert samfunnsoppdrag – å gi den samiskspråklige befolkningen teater på samisk. At teateret er lokalisert i en kommune der 95 % av befolkningen snakker samisk, gir gode muligheter for å lykkes med samfunnsoppdraget. Vi ser i dag tendenser til at samisk språk forringes og utarmes. Beaivváš vil derfor også peke på den betydningen lokale sentra har for å bevare og videreutvikle samisk språk. Styrking av slike sentra hvor samisk er et levende språk i dagliglivets situasjoner, kan være avgjørende for å forhindre en utvikling med utarming av det samiske språket.

Det vil derfor være viktig å vurdere de økonomiske rammebetingelsene. I den sammenheng må det vurderes om ikke det burde en føres en egen tilskuddsordning som omfatter de kommuner der samisk er majoritetsspråk, som følge av et særskilt ansvar. En slik tilskuddsordning bør også omfatte nasjonale samiske institusjoner som er lokalisert i områder med samisk som majoritetsspråk.

Når regjeringen har dialog med Sametinget om budsjettet, er det viktig å peke på betydningen av gode rammebetingelser for nasjonale samiske institusjoner som er lokalisert i samiske kjerneområder.