Høringssvar fra Engerdal kommune

Dato: 12.11.2021

Formannskapets behandling av sak 194/2021 i møte den 03.11.2021:

Behandling Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Engerdal kommune har følgende innspill til forslag om endringer i samelovens språkregler:

Kapittel 3, rett til svar på samisk: Engerdal kommune har en begrenset andel samisktalende i kommunen. Samtidig har Engerdal kommune gjennom mange år vært aktiv i forhold til revitaliseringen av sør samisk språk, noe som underbygges blant annet gjennom mangeårig arbeid med sør samisk oppvekstsenter og etableringen av samisk høyskoles avdeling i Elgå. Ut fra departementets kategorisering er det klart at Engerdal kommune, ved en eventuell innlemming i forvaltningsområdet, vil ligge under kategorien språkvitaliseringskommune.

For Engerdal kommune vil den fleksibiliteten og den valgfriheten som foreslås være viktig. Da har kommunen selv mulighet til å tilpasse og skreddersy ordningen i forhold til kommunes muligheter og behov. I nye kommuner som innlemmes etter at ny språkområdeordning trer i kraft, foreslår departementet at rett til muntlig svar skal gjelde innenfor noen nærmere bestemte områder av kommunens tjenestetilbud.

Engerdal kommune støtter forslaget om at kommunene selv skal vurdere i hvilke kommunale tjenestetilbud kommunen skal tilby muntlig svar på samisk, og at kommunen selv treffer avgjørelse om hvor og hvordan muntlig svar på samisk skal gis. Nivået på dette vil også være avhengig av de økonomiske virkemidlene, deriblant nivået på tospråkligtilskuddet. Engerdal kommune har svært begrenset tilgang på sør samisk språkkompetanse i organisasjonen i dag og det vil derfor være nødvendig med en viss nyrekruttering og/eller kjøp av tolketjenester for å utvikle dette tjenestilbudet. Det må da foreligg finansieringsordninger som gir rom for dette. Kapittel 6, likestilling av samisk med norsk i kommunal forvaltning: Det bør være et mål at også språkvitaliseringskommuner forplikter seg til å bruke samisk i den kommunale forvaltningen.

Engerdal kommunes vurdering er at full likestilling av samisk og norsk er vanskelig gjennomførbart. Det må derfor være frivillige for disse kommunene, og at det må være rom for lokale tilpasninger. Det kan ikke forventes at alle ansatte i kommunen må beherske samisk språk. Ansatte som ikke behersker det aktuelle samiske språket, må fortsatt ha anledning til å bruke norsk i saksbehandlingen. Men det er da viktig at kommunen har ansatte som behersker samisk språk, muntlig og skriftlig, og som kan gjøre nødvendig arbeid med oversettelser etc.

Hvilken betydning endringene i sameloven vil ha for en eventuell søknad om innlemmelse: Engerdal kommune mener endringene i samelovens språkregler kan virke positivt i forhold til kommunens vurdering av eventuelt å søke innlemmelse i forvaltningsområdet. Et tilpasset og fleksibelt opplegg for bruk av sør samisk språk i den kommunale forvaltningen vil kunne være en naturlig utvikling av oppfølgingen av vår samiskspråklige befolkning. Det er imidlertid viktig at det kan legges opp til et realistisk og gjennomførbart nivå.