Høringssvar fra Uloba - Independent Living Norge SA

Dato: 28.01.2021

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Kontaktperson: Egil G. Skogseth

Telefon: 32 20 59 10

Dato: 28.01.2021

Vår ref.: ULOBA1-649797496-1117

Høringssvar: Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med forslag om endringer i smittevernloven. Regjeringen foreslår ny lovbestemmelse § 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud).

I lovforslaget heter det at det kan gis forskrift med «bestemmelser om plikt til å fremlegge dokumentasjon for at man oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der allmennheten kan ferdes, og krav til slik dokumentasjon».

Som det fremgår av høringsnotatets kapittel 5.2 er det en rekke funksjoner som vurderes som samfunnskritisk. Her henvises det til DSBs rapport Samfunnets kritiske funksjoner fra 2016. I denne heter det at tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven inngår i samfunnets kritiske funksjoner. Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er i dag hjemlet i denne loven, som en rettighet funksjonshemmede har.

I høringsnotatet vises det i kapittel 4.9 til at Norge i utforming av lov og regelverk må ta hensyn til FNs konvensjon om likestilling for funksjonshemmede (CRPD-konvensjonen). Denne konvensjonen inneholder også i artikkel 19 retten funksjonshemmede har til selv å styre sin assistanse. I Norge er denne assistansen kjent som BPA.

Uloba er en medlemsorganisasjon som jobber for funksjonshemmede med assistansebehov. Uloba tilrettelegger for BPA for omlag 1050 funksjonshemmede. Assistansen vi legger til rette for omfatter også barn under 18 år.

I ukene rett før Norge ble stengt ned i mars 2020 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant funksjonshemmede med assistansebehov. I denne oppga 29 prosent av respondentene med BPA at de opplever at de er sosialt isolerte. Dette er høyere enn i befolkningen ellers, men langt lavere enn blant funksjonshemmede med assistansebehov som ikke har BPA. Her oppga 52 prosent at de opplever at de er sosialt isolert. Det er vist til av Helsedirektoratet at isolasjon og ensomhet kan gi helseplager, og at det er vesentlig å motvirke dette.

Tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer tyder på at andelen som opplever sosial isolasjon har økt i perioden covid-19 pandemien vokste i mars 2020 og framover. For mange funksjonshemmede med BPA er den personlige assistansen både nødvendig for å kunne overleve i eget hjem, og for å forhindre total sosial isolasjon.

Når regjeringen nå utreder muligheten for å innføre generelt portforbud som smittevernstiltak, er det viktig at de som arbeider som assistenter innenfor BPA-ordningen blir unntatt pålegg om portforbud, og kan gjennomføre jobben sin. I og med at BPA i deg er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester mener vi det åpenbart at BPA-assistenter er dekket av det som beskrives som samfunnskritiske funksjoner. Imidlertid er BPA ikke en helse- og omsorgstjeneste, men beskrevet av regjeringen som et likestillingsverktøy. Det er nå derfor et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer annen type lovgivning for BPA enn innenfor Helse- og omsorgstjenesteloven. Implikasjonen er at assistanseordninger for funksjonshemmede som BPA bør defineres som samfunnskritiske funksjoner, uavhengig av hvordan de er lovhjemlet.

I utformingen av fremtidige forskrifter som er hjemlet i forslag til ny §4-3 b bør det derfor presiseres at assistanseordninger for funksjonshemmede er samfunnskritiske funksjoner, og at assistenter som utfører arbeid knyttet til denne type ordninger skal unntas for portforbud.

Vennlig hilsen

Uloba - Independent Living Norge SA

Vibeke Marøy Melstrøm

Generalsekretær