Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 17.11.2022

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 17. august 2022 og Finanstilsynets høringsnotat om forslag om nasjonalt forbud mot returprovisjon.

Forslaget går ut på å forby vederlag til eller fra andre enn kunden ved formidling av spareprodukter til ikke-profesjonelle kunder. Dette gjelder også ved forsikringsbaserte investeringsprodukter. Tilsvarende går forslaget ut på at forvaltningsselskaper for verdipapirfond forbys å yte vederlag til, eller motta vederlag fra, andre enn den ikke-profesjonelle kunden ved markedsføring og salg av fondsandeler mv.

Formålet med endringene er å styrke forbrukernes stilling, herunder bedre muligheten for å sammenligne tilbud fra ulike finansaktører. Kontrollen av etterlevelsen på dette området ligger under Finanstilsynet.

Skattedirektoratet har noen kommentarer til hvordan forslaget vil berøre Skatteetaten.

De følger av skatteforvaltningsloven § 7-3 og skatteforvaltningsforskriften § 7-3-4 at ulike finansforetak skal gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer til Skatteetaten. Det skal blant annet gis opplysninger om inntekt eller utbetaling og andre forhold som har betydning for skattleggingen.

Skatteetaten erfarer at det er ulike måter å rapportere returprovisjon og forvaltningskostnader på, og at oppgavegivere har ulike systemløsninger knyttet til disse.

Skatteetaten har innført felter for returprovisjon og forvaltningskostander i rapporteringsordningene, Fondskonto, Aksjesparekonto og Verdipapirfond. Når det innrapporteres beløp i disse feltene, kommer beløpene forhåndsutfylt på skattemeldingen til personlige skattepliktige. Det har vært en beskjeden rapportering på disse feltene.

Dersom det innføres et forbud mot returprovisjon, må Skatteetaten vurdere å fjerne feltene for returprovisjon i rapporteringsordningene. Det kan være aktuelt å beholde feltene for profesjonelle juridiske personer som er investorer, eventuelt legge om rapporteringsløsningen for disse. Skatteetaten må uansett gjøre endringer i tredjepartsformatene og i skattemeldingen, slik at det ikke er anledning til å føre returprovisjon i skattemeldingen for personlige ikke-profesjonelle investorer. Det vil medgå noe ressursbruk for å gjøre endringer i feltene og interaksjon i systemene. Vi antar at det ikke vil medføre vesentlige kostander eller ressursbruk.

For øvrig ser vi ikke at dette forslaget treffer Skatteetaten i særlig grad og vi har derfor ingen ytterligere merknader.