Høringer

Høring Forslag om forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et hurtigarbeidende rammeplanutvalg som fikk i oppdrag å foreslå forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene. Utvalget leverte sine anbefalinger med forslag til forenklinger 15. mars. Kunnskapsdepartementet sender med forslagene på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.06.2023

Vår ref.: 23/1803

Høring – forslag om forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et hurtigarbeidende rammeplanutvalg som har foreslått forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene. Departementet ønsker å høre
instansenes syn på forslaget slik det foreligger fra rammeplanutvalget, og har i tillegg konkret spørsmål til høringsinstansene. Departementet sender med dette rammeplanutvalgets forslag til forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene, samt departementets spørsmål, på høring, med frist 8. juni 2023. Basert på innspillene i høringen, tar departementet sikte på å fastsette forskriftsendringer som kan tre i kraft med virkning før studiestart høsten 2023.

Arbeid med mer overordnet styring av lærerutdanningene
Regjeringen har satt i gang et arbeid for å gjøre styringen av lærerutdanningene mer overordnet. Formålet med å redusere rammeplanstyringen er både å styre mer i det store og mindre i det små, og at de som tilbyr og samarbeider om lærerutdanning skal få større frihet og fleksibilitet til å videreutvikle utdanningene. Dette er et langsiktig og helhetlig arbeid som må bygge på kunnskapsgrunnlaget blant annet fra evalueringer og kartlegginger av lærerutdanningene. Grunnskolelærerutdanningene evalueres nå, og det pågår et arbeid med stortingsmelding om profesjonsutdanningene. Begge disse fullføres i 2024.

Kunnskapsdepartementet har opprettet et nettsted der all informasjon om arbeidet publiseres løpende. https://nettsteder.regjeringen.no/stylu

Forslag fra UHR
Universitets- og høgskolerådet (UHR) lærerutdanning har formidlet ønske om at rammeplanene forenkles så snart som mulig, og at det som oppleves som strukturelle hindre for kvalitet i utdanningene, fjernes. UHR oversendte 31. januar i år sine forslag til forenklinger i noen av rammeplanene. Departementet har publisert forslaget fra UHR på regjeringens nettsted.

Hurtigarbeidende rammeplanutvalg
7. februar i år nedsatte regjeringen et hurtigarbeidende rammeplanutvalg som fikk i hovedoppgave å vurdere og foreslå moderate forenklinger i rammeplanene for lærerutdanningene. Utvalgsarbeidet skulle ta utgangspunkt i gjeldende rammeplaner og i forslagene fra UHR.

Kunnskapsdepartementet har kalt utvalgsarbeidet for «fase 1» og sagt at departementet i neste omgang vil vurdere å igangsette et arbeid for å utrede hva det vil si å styre lærerutdanningene mer overordnet (fase 2).

Utvalget ble blant annet bedt om å foreslå endringer som kan gi bedre mulighet for mobilitet og godkjenning av tidligere utdanning, og om å ha et helhetlig blikk på tvers av utdanningene og tilstrebe harmonisering der dette er meningsfylt. Det er et premiss at gjeldende føringer om forskningsbasering, praksisnærhet og relevans skal ivaretas, og at formålsparagrafen og det samlede læringsutbyttet for utdanningene skal ligge fast. Hovedmotivet for arbeidet er å oppnå forenklinger.

Rammeplanutvalget leverte sine forslag til forenklinger i rammeplanene 15. mars. Utvalget drøfter forslaget fra UHR og foreslår å redusere detaljeringsgraden i rammeplanene, blant annet knyttet til beskrivelse av progresjon i praksis og fleksibilitet rundt FoU-oppgaven i de femårige utdanningene. Utvalget foreslår også mindre harmoniseringer på tvers av rammeplanene, men har innenfor rammen av oppdraget ikke hatt mulighet til grundige utredninger. Der konsekvensene av mulige forenklinger er uklare, foreslår utvalget at disse blir utredet nærmere.

Utvalgets forslag om endringer i de enkelte forskrifter om rammeplaner finnes på regjeringens nettsted. I dokumentet «Rammeplanutvalgets anbefalinger 15. mars 2023» finnes utvalgets drøftinger, og anbefalinger til neste fase i departementets arbeid.

Forenklinger i rammeplanene er første fase av arbeidet om hvordan lærerutdanningene kan styres mer overordnet. Dersom høringsinstansene har innspill til den videre prosessen (fase 2), minner departementet om at alle kan gi innspill fra nettstedet for arbeidet. 

Om høringen
Vi ber om kortfattede og poengterte svar med samme nummerering som utvalgets forslag (1–8). Eventuelle inngående drøftinger, og alternative forslag til rammeplantekst, legges i vedlegg. Omtale av tekst i rammeplanene må henvise til navn på rammeplan, paragraf og ledd.

Forenklingene som nå foreslås skal etter hensikten gi institusjonene større frihet, ikke strengere føringer. Endringene skal ikke være mer omfattende enn at de kan implementeres uten større omlegginger av dagens utdanninger. Det må være opp til institusjonene selv å vurdere i hvilken grad egne utdanninger må endres som følge av endringer i forskrifter om rammeplaner. Derfor mener departementet at det er rimelig å sende forslagene på en forkortet høring. Målet er at endringene skal kunne tre i kraft til studiestart høsten 2023.

Høringsfristen er torsdag 8. juni 2023.

Høringssaken blir tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2968726 i uke 17. Høringsuttalelser sendes elektronisk via denne siden, eller til Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.


Med hilsen

Audun Digerud
avdelingsdirektør (e.f.)                                       Ellen Birgitte Levy
                                                                               utredningsleder

                                                                           

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Abelia
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Barne- og familiedepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Delta
Diakonhjemmet Høgskole
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Dysleksi Norge
Econa
Elevorganisasjonen
Espira Gruppen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forsvarets høgskole
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handikappede barns foreldreforening
Haraldsplass diakonale høgskole
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse Sør-Øst RHF
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Human-Etisk Forbund
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
KANVAS
Konkurransetilsynet
KS
Kulturrådet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
Creo – forbundet for kunst og kultur
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
Naturviterne
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
OsloMet – storbyuniversitetet
Oslo nye Høyskole
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Politihøgskolen
Private Barnehagers Landsforbund
Riksrevisjonen
Reform ressurssenter for menn
Redd Barna
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Språkrådet
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvaltaren i Rogaland
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Agder
Statsforvaltaren i Vestland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Steinerbarnehagene
Stine Sofies stiftelse
Sysselmesteren på Svalbard
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Trygge Barnehager AS
UHR-lærerutdanning
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappus barnehagene
NOVA – OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund