Høringssvar fra Norsk Bioenergiforening - Nobio

Dato: 15.03.2022

Olje- og energidepartementet

15. mars, 2022

NOBIO: INNSPILL TIL FORSLAG OM FORLENGELSE AV STRØMSTØTTEORDINGEN

Viser til invitasjon fra Olje- og energidepartementet den 10. mars, 2022 til å spille inn i høringen om forlengelse av strømstøtteordningen.

Norsk bioenergiforening, Nobio, er interesseorganisasjonen for norsk bioenerginæring. Vi arbeider for økt bærekraftig bruk og lønnsom utnyttelse av bioenergi i Norge. Vår organisasjon har i dag cirka 120 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til leveranse av energi og drivstoff.

Nobio er positive til forlengelse av strømstøtteloven, forutsatt at endringen likebehandler teknologiene. Av høringsnotat og lovforslag ser vi at de ulike energiformene behandles ulikt.

BEHANDLER TEKNOLOGIENE FORSKJELLIG

Fjernvarme er produksjon av varme uavhengig av vær og vind som bidrar til å avlaste strømnettet, spesielt i perioder der kraftnettet er presset. Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg er gjennom Energiloven 5-5 pålagt å tilby priser som er like eller under strømprisen for oppvarming i et gitt område. Det vil si at fjernvarmeselskap, store som små, selv betaler kompensasjon til husholdningene – av egen konto. Selskaper som ikke er omfattet av konsesjon føler seg presset til å senke prisen.

Nobios medlemsmasse består av selskap som har milliardomsetning og bedrifter med marginalt overskudd.

Bransjen, uansett konsesjon, mener det er uforståelig at de får inntektene avkortet av staten uten å få kompensert for dette slik strømselskapene blir. Nobio mener derfor at også dette forslaget er konkurransevridende. Teknologiene bør likebehandles.

FJERNVARMESELSKAPER KOMPENSERES IKKE FOR ØKTE UTGIFTER

Nobio ønsker å presisere at økte strømpriser har gitt selskapene ytterligere høyere varekost, fordi de også bruker strøm i produksjonen. Alle fjernvarmeanlegg har viktige komponenter i produksjonen som går på strøm, andre har store varmepumper og midlertidige elkjeler. Det vil si at fjernvarmeselskapene både må sette ned pris på varmen de selger og betale høye strømpriser.

Nobio registrerer at fjernvarmeprodusentene, i tillegg til å selv betale en pålagt prisnedsettelse på egen vare, er bekymret for investeringsviljen i bransjen. Kostnadene vil i praksis kunne bety at fjernvarmeselskap ikke vil investere i nye prosjekt da de risikerer at prosjektene blir ulønnsomme. Manglende forutsigbarhet kan bidra til en flukt fra fjernvarme hvilket ikke bidrar til å avlaste strømnettet, ei heller til å rulle ut fornybare løsninger.

Ved kun å støtte strømproduksjon, mister regjeringen et incentiv til å gjøre det interessant å ta i bruk teknologi som avlaster strømnettet, slik fjernvarme gjør.

Nobio mener at teknologiene og energibærerne må behandles likt. Varmeleverandørene må likebehandles og kompenseres for inntektstap, alternativt må det lages en annen prismodell.

NOBIOS INNSPILL:

Flertallet i Energi og miljøkomiteen skrev følgende merknad i den første midlertidige kompensasjonsordningen for ekstraordinære strømutgifter behandlet i desember 2021 (innst. 102 L 2021-2022):

«Et fjerde flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Rødt, viser til at strømstøtteordningen også skal omfatte fjernvarmekunder. Dette flertallet understreker at det skal gjelde både for de som er underlagt tilknytningsplikt og de som er utenfor tilknytningsplikt.»

For å oppfylle intensjonen i flertallsmerknaden foreslår Nobio følgende endring:

Lovens § 3 første ledd bør inkludere følgende:

Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne og offentliggjøre et stønadsgrunnlag og en stønadssats, forestå utbetaling til nettselskapene og fjernvarmeselskapene og føre tilsyn med ordningen.

I lovens § 6 andre ledd andre setning gjøres følgende endring:

Dersom stønadsbeløpet overstiger nettleien, skal nettselskapet overføre overskytende beløp til kraftleverandøren eller fjernvarmeleverandøren.

I lovens § 8 gjøres følgende endring:

Reguleringsmyndigheten for energi kan pålegge nettselskaper, kraftleverandører, fjernvarmeselskaper og Elhub, uten hinder av taushetsplikt, å gi opplysninger som er nødvendige for fastsetting av stønad etter denne loven og kontrollen av denne.

Vennlig hilsen

Inga Ragnhild Holst
Rådgiver
Norsk Bioenergiforening - Nobio