Høringssvar fra Arbeidsmiljøavdelingen ved Oslo universitetssykehus

Dato: 01.11.2021

Arbeidsmiljøloven

§ 3-3 andre ledd

· Departementets vurdering og forslag støttes.

· Dersom begrepet «arbeidshelse» tas inn i lov- og forskriftstekst, i en annen kontekst enn i sammenheng med helsekontroller, bør det følge en helt klar definisjon av begrepet slik at alle parter får en felles forståelse for rammene. Grenseoppgangene mellom arbeidsplassen som en folkehelsearena, arbeidsgivers ansvar innen både inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeidsgivers ansvar ved håndtering av arbeidsrelaterte helseskader og hvilke deler av disse oppgavene bedriftshelsetjenesten skal rådgi eller bistå er nødvendig.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

§ 13-1 Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

· Departementets vurdering og forslag støttes.

· Det vil være nyttig med presiseringer av hva som ligger til grunn for vurdering av om og hvordan krav til samarbeid med «eksterne fagfolk som samlet sett oppfyller kravene til en godkjent bedriftshelsetjeneste». Vil noen av kravene i forskrift om administrative ordninger f.eks. om kvalitetssystem, spesifikke fagkompetanser eller antall årsverk ligge til grunn? Og hvordan vektlegges særposisjonen som BHT-ansatte har med en «fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål» og konsekvenser ved å tilknyttes fagpersoner uten en slik posisjon?

· Kort kommentar til forslag om dokumentasjonskrav i § 13-1 a): Er begrepet «godt dokumentert HMS-system» bevisst valgt i stedet for «godt dokumenter systematisk HMS-arbeid», når det er begrepet som brukes i AML?

§ 13-2 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

· Departementets vurdering og forslag støttes.

· Se ellers tidligere kommentar om arbeidshelsebegrepet.

Forskrift om administrative normer

§ 2-2 Krav for å bli godkjent

· Departementets vurdering og forslag støttes.

§ 2-3 Krav til obligatorisk opplæring

· Departementets vurdering og forslag støttes.

· I høringsnotatet foreslås STAMI som tilbyder av slik opplæring, men det fremkommer ikke tydelig om STAMI er tenkt som den eneste som kan stå for dette. Det stilles spørsmål til om hvorvidt «et kort digitalt kurs» vil være tilstrekkelig til å gi ønsket effekt når man ser på hva opplæringen har som mål å oppnå. Her trengs presiseringer og evt. utfyllende kommentarer, spesielt hvis det er «fritt frem» å utforme kurs, omfang og innhold.

§ 2-4 Krav til bedriftshelsetjenestens bistand

· Departementets vurdering og forslag støttes.

· Som kommentert i høringsnotatet vil det være hensiktsmessig med utdypende kommentarer om hvordan begrepet «bistå» skal forstås. Dette gjelder i så fall parallelt til FOLM §13-2.

§ 2-4 Tilsyn og varighet av godkjenning

· Departementets vurdering og forslag støttes.