Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato: 05.10.2021

Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Bedriftshelsetjenesten i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) betjener for det meste departementsansatte, som jobber fra kontorarbeidsplasser. De utløser ikke plikten til å være innrettet som en godkjent BHT.

Noen yrkesgrupper i DSS plikter å være tilknyttet godkjent BHT. Dette gjelder for vakt, nattskift, renhold/kjemikalier, støyeksponering og CBNRE. DSS:BHT er godkjent på særskilt vilkår og leier inn kompetanse innen yrkeshygiene og arbeidsmedisin, for å dekke kravene til godkjent BHT.

DSS stiller seg positivt til klargjøring av regelverk der arbeidshelseperspektivet og risikovurdering vektlegges. Nye krav til dokumentasjon og obligatorisk opplæring for alle BHT-ansatte, vil kunne bedre kvalitet og føre til mer effektivt forebyggende arbeid innen kompetanseområdene arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, samt systematisk HMS-arbeid. Se nytt forslag fra departementet i forskrift om administrative ordninger, §2-4.

Forslagene innebærer et tettere samarbeid mellom BHT og HMS-ansvarlig i virksomheten og mer målrettet forebyggende arbeid basert på risikoprofilen i utsatte grupper (bransjer som plikter å knytte seg til en godkjent BHT). I tillegg til krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten, foreslår departementet at det innføres krav til bedriftshelsetjenestens arbeid i- og tjenester til- virksomhetene. Å forskriftsfeste slike krav til bedriftshelsetjenesten, vil gi personalet større forståelse for kjerneoppgavene og dermed kunne gi bedre grunnlag for en enklere og mer effektiv og målrettet bedriftshelsetjeneste (se forskrift om administrative ordninger).

Departementet foreslår, så langt vi kan se, ingen endring i krav til faglig sammensetning i godkjente bedriftshelsetjenester (enkelt faggruppe – 30 % av et årsverk, minimum tre årsverk).

Arbeidstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne en bedriftshelsetjeneste som ikke oppfyller krav blir godkjent på særskilt vilkår.

Departementet legger til grunn at ordningen med en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjeneste skal videreføres, og at det fortsatt skal stilles krav til tverrfaglighet og kompetanse i ordningene.

DSS støtter denne vurderingen.

Vi kan si oss enige i at kompetansebehovet vil variere, avhengig av type virksomhet som skal betjenes. Prosentberegning av behov for yrkesgruppe, kan derfor virke noe udokumentert og tilfeldig.

DSS vil anmerke at psykososiale forhold utgjør en stor andel av arbeidsrelatert sykefravær i dagens samfunn. Psykososial kompetanse er i departementets forslag nevnt som viktig, mens yrkesgruppen psykolog ikke er vurdert som nødvendig i en godkjenningsordning.