Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 29.10.2021

Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter at det er et behov for en mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.

Den viktigste begrunnelsen er at vi mener bedriftshelsetjenesten bør være kunnskapsbasert og rettet mot det systematiske og forebyggende arbeidet innenfor helse, miljø og sikkerhet. Videre viser undersøkelser at bedriftshelsetjenesten idag i for stor grad i mange bransjer er dreid mot enkeltkontroller av individer, uten økt risiko for sykdom og belastninger som følge av arbeidet. Disse kontrollene innebærer ikke god medisinsk praksis. De er kostnadskrevende og identifiserer ikke personene som bærer størst risiko for sykdom. Videre medfører de at personer som er friske kan bli identifisert som syke, med stor negativ helseeffekt.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vurderer det som hensiktsmessig at mulighetene og kriteriene for dispensasjon fra kravet om bedriftshelsetjenesten tydeliggjøres og formidles, ved at virksomhetenes egen kompetanse til å håndtere den aktuelle arbeidsmiljørisikoen dokumenteres.

Departementet foreslår nye krav til obligatorisk opplæring, om bedriftshelsetjenestens formål, roller, oppgaver og arbeidsform, for alle ansatte og innleide i bedriftshelsetjenesten som et kort digitalt kurs. Dette er noe Arbeids- og velferdsdirektoratet vurderer er et minimum.

Arbeids- og velferdsdirektoratet mener det er fornuftig at bransjetilhørighet videreføres som grunnlag for krav om bedriftshelsetjeneste, og at bransjeforskriften skal gjennomgås og vurderes hvert 6. år, på bakgrunn av faglig kunnskap om og definerte kriterier for eksponeringsforhold, helseeffekter/konsekvenser av arbeidsforhold og forebyggende arbeid i bransjene.

Vi vurderer at forslagene til endringer i regelverk, lov og forskrift synes fornuftige, og støtter disse.