Forsiden

Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Dato: 01.11.2021

Svar på høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Vi viser til høring av 22.6.2021 – forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. Vår referanse 2021/1046-1.

Vi har følgende kommentarer til høringen.

I høringen foreslås blant annet at det innføres en ny særhjemmel for dispensasjon fra plikten til å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. Hjemmelen er foreslått inntatt i § 13-1. Det fremgår at hensikten med dette er å tydeliggjøre og formidle mulighetene til, og kriteriene for dispensasjon.

På vårt myndighetsområde har vi i dag lenge etablerte særregler som gir krav om at arbeidsgiver skal ha eller ha knyttet til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette fremgår av aktivitetsforskriften § 5 (for petroleumsvirksomhet til havs), og av teknisk og operasjonell forskrift § 49 (for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e). I veiledning til bestemmelsene er det klargjort at bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet.

Petroleumsvirksomheten til havs og virksomheten på landanleggene har risikoforhold som tilsier at det er riktig å opprettholde krav om tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette inkluderer risikoforhold knyttet til kjemisk eksponering (bla. benzen og oljetåke/damp), støy, ergonomi (tilkomst og manuell håndtering) og organisering (12-timers skift/14 dagers arbeidsperioder). Vi ser det som mest hensiktsmessig at kravet for vårt område fremgår slik det gjør i dagens særregler.

Vi har ikke sett behov for å gi unntak fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste på vårt område.

Vi ser det på denne bakgrunnen ikke som hensiktsmessig å gi den foreslåtte dispensasjonsordningen virkning for vårt område.

Vi foreslår at det klargjøres at dagens ordning på vårt område videreføres, ved at det i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1-2 gjøres unntak fra § 13-1 i sin helhet på vårt område; det vil si både for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e.