Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 29.10.2021

Tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning - høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Spekter stiller seg positivt til de foreslåtte endringene som tydeliggjør bedriftshelsetjenestenes kjerneoppgaver i henhold til arbeidsmiljøloven og forskriftene er arbeidshelse. Dette avgrenser bedriftshelsetjenestens oppgaver på en god måte mot andre eventuelle tilbud bedriftshelsetjenesten gir som faller utenfor arbeidsgivers plikt til bruk av bedriftshelsetjeneste.

Når det gjelder arbeidsgivers plikt til bruk av bedriftshelsetjeneste er det Spekters prinsipielle syn at tilknytning til bedriftshelsetjeneste bør baseres på en konkret risikovurdering i hver enkelt virksomhet.

Spekter mener imidlertid at departementets forslag om å forskriftsfeste unntak fra plikten til å være tilknyttet en bedriftshelsetjenesteordning i § 13- 1 i forskrift om organisering ledelse og medvirkning, hvor virksomhetens risiko og interne kompetanse vektlegges, langt på vei imøtekommer Spekters prinsipielle syn. Det er spesielt positivt at det forskriftsfestes en adgang til å gi dispensasjon fra plikt å ha bedriftshelsetjeneste for virksomheter som har intern kompetanse tilsvarende det en bedriftshelsetjeneste er pålagt å ha. Spekter støtter også departementets forslag om en dynamisk tilnærming hvor bransjeforskriften revideres hvert sjette år.

Nye krav til dokumentasjon og obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten vil kunne bedre kvaliteten og gi mere effektive tjenester til virksomhetene. Spekter støtter derfor disse forslagene til nye bestemmelser i forskrift om administrative ordninger.

I tillegg til krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste fremmes det også forslag om krav til bedriftshelsetjenestens tjenester til virksomhetene. Spekter støtter en slik forskriftsfesting som kan gi ansatte i bedriftshelsetjenesten større forståelse for kjerneoppgavene, og gi mer målrettede og effektive tjenester til virksomhetene.

Det følger av høringsnotatet at departementet forslår å tydeliggjøre i kommentarene til § 2-2 i forskrift om administrative ordninger hva som ligger i begrepet bistå. Flere av Spekters medlemsvirksomheter har spilt inn at det er viktig at det dette begrepet tydeliggjøres eller defineres bedre i forslaget. Dette bla for å minske mulighetene for en bred tolkning av begrepet. Spekter er derfor positive til departementets forslag hvor det foreslås at viktigheten av at bedriftshelsetjenesten bistår på en tilfredsstillende måte både i volum og kvalitet kommer tydelig frem, og at bedriftshelsetjenesten må informere at tiltak ligger utenfor lovpålagte oppgaver i de tilfeller hvor arbeidsgiver bestiller slik tjenester.