Forsiden

Høringssvar fra Arbeidstilsynet

Dato: 01.11.2021

Høringssvar - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeidstilsynet viser til høringsnotat mottatt fra Arbeids- og sosialdepartementet 22. juni 2021.

Høringsnotatet dreier seg om tiltak for å sikre en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjenesteordning. Arbeidstilsynet har deltatt i prosjektgruppen for rapport som forelå forut for høringen (Bedriftshelsetjenesten – Utviklingsprosjekt 2020 av 1. november 2020).

Arbeidstilsynet vil gjennom høringsinnspillet vise til at vi støtter forslaget - både formålet bak og de konkrete løsningene. Vi vurderer at forslaget er i tråd med Arbeidstilsynets erfaringer og den kunnskap vi har blant annet gjennom tilsynsaktivitet og forvaltning av godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester.

Høringssvaret fra Arbeidstilsynet inneholder i tillegg et innspill til intervall for oppdatering av bransjeforskriften. Vi redegjør nærmere for innspillet under.

Kriterier for krav om utbygging

I høringsnotatet står følgende i punkt 4.1.2.1:

«Det foreslås at “bransjeforskriften” gjennomgås jevnlig, hvert 6. år, på bakgrunn av faglig kunnskap om og definerte kriterier for eksponeringsforhold og forebyggende arbeid.»

Av hensyn til andre brukere av dette dokumentet viser vi til at det med «bransjeforskriften» menes Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. Bestemmelsen angir en rekke næringskoder. Næringskodene er knyttet til bransjer der risikoforholdene er definert å være så vesentlige at virksomhetene er pliktig å tilknytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste. Tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste beror dermed ikke på en konkret vurdering av risikoforholdene, men er et ubetinget krav rettet til de forhåndsdefinerte bransjene.

Arbeidstilsynet er enige med departementets vurderinger under punktet knyttet til utbyggingskrav, og at 6 år er et egnet intervall. Vi ønsker likevel å belyse at intervallet for oppdatering av bransjeforskriften kan tenkes lengre enn 6 år for å sikre forutsigbarhet for bedriftshelsetjenestene.

Kartleggingen av risikobildet i norsk arbeidsliv viser at dette er nokså stabilt. Stabiliteten tatt i betraktning kan intervaller på 6 år gi nødvendig dynamikk i bransjeforskriften. Det er tvilsomt at en 6-årlig oppdatering vil gi store variasjoner i forhåndsdefinerte bransjer i bransjeforskriften.

På den andre siden, vil et større tidsintervall gi større grad av sikkerhet for bedriftshelsetjenesten. For eksempel vil et intervall tilsvarende 9 år gi et sikrere grunnlag for bedriftshelsetjenestens drift, samtidig som det vil korrelere godt med Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA). Selv om sannsynligheten for store variasjoner er lav med 6-årlige intervaller, er vårt innspill at det i et driftsperspektiv vil være mer forutsigbart med sikkerhet i en 9-årsperiode enn sannsynlighet etter en 6-årsperiode. Både oppstart og kontinuerlig drift av bedriftshelsetjenester er en viktig forutsetning for at ordningen skal fungere etter sin hensikt.

En nærmere omtale av tidsintervallet for oppdatering av bransjeforskriften kan dermed vurderes.