Forsiden

Høringssvar fra Agder Bedriftshelsetjeneste SA

Dato: 29.10.2021

Høringssvar – forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

1. Generelt

I det store og hele er Agder Bedriftshelsetjeneste SA positiv til Departementets forslag til regelverksendringer i lov og forskrifter om bedriftshelsetjenesten, men to forhold mener vi bør revurderes/utredes nærmere:

2. Plikten til BHT skal vurderes hvert 6. år

Bransjeforskriften er foreslått opprettholdt, men periodiseres (6 år). Det betyr at hvert 6. år må kvalifiserte ressurser fra STAMI, Arbeidstilsynet og eventuelt partene i arbeidslivet engasjeres til risikovurdering av alle bransjer målt mot en «standard/akseptabel risiko» som i dag er ukjent.

Risikobildet for mange bransjer er dynamisk både utfra endringer i produksjonsforhold, innføring av ny teknologi og ny kunnskap om helserisiko.

Forebyggende HMS-arbeid krever både kontinuitet og langvarig relasjonsbygging for best mulig samspill om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene.

Hvert 6. år må bedriftshelsetjenestene forvente større endringer i kunde/ medlemsmasse med tilhørende økonomiske og administrative kostnader.

Forslag:

1) Agder Bedriftshelsetjeneste vil samlet sett påstå at samfunnsnytten ved å ratifisere ILO- konvensjon nr. 161 om en generell plikt for alle virksomheter om tilknytning til bedriftshelsetjeneste er et bedre alternativ.

2) Fortsette med en gradvis innføring av bransjer med et langsiktig mål om ratifisering av ILO-konvensjonen om bedriftshelsetjeneste for alle landets arbeidstakere.

3) Alternativt bør konsekvensen med periodisering hvert 6. år utredes nærmere og forslaget til periodisering trekkes i påvente av en konsekvensutredning.

3. Krav om standard kontraktformular mellom bedriftshelsetjenesten og virksomheten

Agder Bedriftshelsetjeneste SA er en fellesordning som konkurrerer om kunder/medlemmer i et marked. For bedriftshelsetjenester som kun arbeider innenfor Arbeidsmiljøloven og arbeidsgivers ansvarsområde (dvs. uten tilleggstjenester) ser vi et stort behov for bedre avklaring allerede ved kontraktinngåelsen at bedriftshelsetjenesten både er en påbudt tjeneste og som skal bistå virksomheten i virksomhetens interne systematiske HMS-arbeid. Dette i motsetning til levering av enkelttjenester etter virksomhetens bestilling fra en utvidet meny.

Avtalen som regulerer forholdet mellom bedriftshelsetjenesten og kunde/virksomhet må også støtte opp under at ansatte kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten som har taushetsplikt uten informert samtykke. Dette for å underbygge at bedriftshelsetjenesten er et lavterskeltilbud for alle ansatte.

Et standard kontraktformular bør bl.a. støtte opp under:

at relasjonen mellom BHT og kunde/virksomhet er basert på gjensidig tillit og fortrolighet

at det er påbudt å benytte seg av bedriftshelsetjenestens bistand

at bedriftshelsetjenesten forutsettes å være en integrert ressurs i virksomhetens systematisk HMS-arbeid (internkontroll) og uavhengig av en eventuell personal-/HR-avdeling i virksomheten.

at BHT samarbeider med begge parter i virksomheten

at BHTs kunnskap om arbeidsmiljøet i virksomheten deles med partene.

at BHT skal ha uhindret adgang til virksomheten innenfor BHTs mandat

at det forutsettes en systematisk og periodisk kontakt for avstemming av status i HMS-arbeidet og plan for videre arbeid med bistand fra BHT.

Forslag

Det innføres krav om standard avtaleformular (kontrakt) mellom bedriftshelsetjenesten og virksomheten som bl.a. støtter opp under at bedriftshelsetjenesten skal være en uavhengig intern ressurs i arbeidsmiljøarbeidet for virksomheten og et lavterskeltilbud for leder og ansatte mht. arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Med vennlig hilsen
Agder Bedriftshelsetjeneste SA

Beate Marianne Vikhals
daglig leder