Forsiden

Høringssvar fra PBL Mentor BHT AS

Dato: 28.10.2021

Høringssvar PBL Mentor BHT - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

PBL Mentor BHT er en landsomfattende bedriftshelsetjeneste som omfatter ca 12 årsverk innrettet mot private barnehager. Selskapet ble opprettet i 2010 og er en del av PBL konsernet som eies av medlemmene, dvs de private barnehager i Norge.

PBL Mentor har følgende kommentarer til de vurderinger som foreslås fra Arbeids og sosialdepartementet:

Krav om bedriftshelsetjeneste

PBL Mentor er enig i de vurderinger som departementet foreslår som kriterier for hvilke bransjer som bør ha tilknytningsplikt og at bransjetilhørighet er utløsende ift tilknytning.

Bedriftshelsetjenestens rolle og innhold

PBL Mentor er til dels enig i departementets vurderinger rundt kjerneoppdrag og at et kollektivt forebyggende perspektiv hovedsakelig skal legges til grunn for de tiltak som rettes inn mot arbeidsmiljøet. Det er imidlertid viktig å anerkjenne at hver bransje har sine særutfordringer. Det er også slik at der bedriftshelse først og fremst har hatt sitt utspring fra industrien er problemstillingene veldig annerledes i kunnskap og kompetansebedrifter. Her er det mer «softe» faktorer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet som har hovedfokus.

En viktig del av bht’enes oppgave er å bistå bedriftene i mer kompliserte problemstillinger rundt sykefravær, konflikter og generelt hvordan arbeidet organiseres og innrettes. Dette tvinger nødvendigvis fram et individuelt fokus. Begrepet «24t mennesket» innebærer også at utfordringer i et arbeidsmiljø eller i helsesituasjonen blant de ansatte, ikke utelukkende bare kan analyseres og vurderes ut fra de timene de ansatte er på jobb. Bakgrunnen for sykefravær og ikke velfungerende arbeidsmiljø er gjerne sammensatt og må håndteres deretter.

PBL Mentor deler departements syn på at arbeidsmetodikk bør dokumenteres og har ingen motforestillinger mot å skille fakturering av lovpålagte mot mer spesifikt rettede tjenester. Det er også naturlig at Arbeidstilsynet følger opp og sikrer at fagkompetanse og tjenesteinnretning er kvalitativt på et godt nivå.

PBL Mentor ser videre positivt på at nåværende godkjenningsordning videreføres, hvor det stilles krav til tverrfaglighet og kompetanse i ordningen. Innføring av minimum obligatorisk opplæring for HMS rådgivere vil forhåpentligvis bidra til positive effekter som å løfte kvalitet, kompetanse og omdømme til faget og støttes også således.

Krav rettet mot bedriftshelsetjenesten – lovendringer

PBL Mentor har ingen kommentarer til de ordlydendringer eller andre endringer i forskrifter som foreslås. Det er imidlertid slik at behovet og kompetanseinnretning ift arbeidsmedisin varierer veldig fra bransje til bransje. PBL Mentor mener således at det ikke bør være krav om egentilsatt arbeidsmedisiner i 30 % stilling, men at dette kan løses bedre gjennom samarbeidsavtaler med spesialisthelsehus.