Høringssvar fra Den norske Revisorforening

Dato: 29.11.2021

Høring – Forslag til endring i reglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Vi viser til Finansdepartementets høring datert 22. september 2021 med forslag om endringer skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd. Det foreslås å oppheve vilkåret om at transaksjonen må gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og/eller aksjonærnivå i det utenlandske selskaps hjemstat.

Vi støtter forslaget. Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet er ressurskrevende og ofte vanskelig å oppfylle og dessuten ikke nødvendig for å ivareta det sentrale vilkåret for skattefritaket, nemlig skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening