Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om lovendring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen. I lov 2. juni 2023 nr. 18 er det gjort endringer i straffegjennomføringsloven som innebærer at tilsynet med kriminalomsorgen styrkes. Dagens fem regionale tilsynsråd erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd, med et sekretariat ved Statens sivilrettsforvaltning som skal støtte tilsynsrådet. Høringen inneholder et forslag om å lovfeste krav om barneomsorgsattest for personer som skal oppnevnes til tilsynsrådet. Formålet med forskriften er å sikre et effektivt og ensartet tilsyn med at kriminalomsorgen behandler domfelte og innsatte i tråd med gjeldende rett, og at velferden til personer innsatt i kriminalomsorgens institusjoner ivaretas. Forskriften inneholder regler om bestemmelser om tilsynsrådets rapportering, sekretariat, arkiv, behandling av personopplysninger, godtgjøring til medlemmene av tilsynsrådet og om kriminalomsorgens oppgaver ved tilsyn. I tillegg foreslår departementet en forskriftsbestemmelse med hjemmel i forvaltningsloven § 13 g, om videreformidling av taushetsbelagte opplysninger fra tilsynsrådet til bestemte tilsynsorganer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2024