Høringssvar fra OsloMet - storbyuniversitetet

Dato: 13.10.2022

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152

Det vises til departementets høringsnotat om Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152.

Endringer i arbeidslivet og nye tilknytningsformer har medført et behov for tilpasset regelverk som blant annet fastslår minimumskrav til hvilke opplysninger arbeidstaker har krav på vedrørende sitt arbeidsforhold og arbeidsvilkår som følger av dette. Direktivets intensjon er således å sikre arbeidstakere forutsigbare arbeidsvilkår, tilgjengelig og sikker informasjon om disse, samt informasjon om de rettigheter som for øvrig følger av arbeidsforholdet.

OsloMet – Storbyuniversitetet vil på generelt grunnlag foreslå at de endringer som gjøres i AML og SAL som følge av ovennevnte direktiv og denne høringen begrenses til å gjennomføre direktivet i norsk rett. Det pågår et omfattende arbeid med endringer i flere lover/forskrifter som er relevante for universitets- og høyskolesektoren. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om adgang til midlertidig ansettelse og arbeidstakers rettigheter til eventuell fast ansettelser, samt rettighetsbestemmelser for deltidsansatte som ønsker utvidet stillingsbrøk eller hel stilling. Departementets forslag til endringer på samme område, men presentert i ulike høringer gjør det uoversiktlig for UH-sektoren å se sammenhengen i og konsekvensen av de ulike endringene. Eventuelle endringer i lov/ forskrift på områder som reguleres i flere lover/ forskrifter bør derfor legges frem og behandles samlet.

Departementets foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og statsansatteloven (SAL) har som formål å implementere direktivet i norsk rett. For å gjennomføre arbeidsvilkårsdirektivets krav til skriftlig informasjon om arbeidsvilkår, foreslår departementet at AML bestemmelser i §§14-5 til 14-8 om skriftlig arbeidsavtale endres.

Dette innebærer i hovedsak at listen over arbeidsvilkår som regulerer avtaleforholdet mellom partene (arbeidsgiver og arbeidstaker) og som arbeidstaker skal ha skriftlig opplysning om etter §§ 14-6 og 14-7 utvides, og at tidsfristene i §§ 14-5 og 14-8 forkortes.

Nye punkter det skal opplyses om inkluderer identiteten til innleievirksomheten ved innleie fra bemanningsforetak, rett til kompetanseutvikling, betalt fravær, fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet og sosiale sikringsordninger. I tillegg er flere av de någjeldende punktene det skal opplyses om foreslått utvidet, blant annet når det gjelder opplysninger om arbeidstid. Det er også foreslått enkelte endringer av språklig karakter, som er ment å tydeliggjøre og presisere. Departementet foreslår å gjøre noen justeringer i § 14-6 andre ledd og § 14-7 andre ledd angående hvilken informasjon som kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Våre kommentarer til forslagene er som følger:

Atypiske arbeidsforhold

Der direktivets bestemmelser primært retter seg mot atypiske arbeidsforhold, jf høringen s 7, bør departementet vurdere om denne type arbeidsforhold bør defineres og reguleres i egne bestemmelser.

Skriftlighet og elektronisk skriftlighet

Det vises til høringsnotatet side 13 og 14 vedrørende krav til skriftlig arbeidsavtale og adgangen til elektronisk signatur og avtale. OsloMet viser til at AML og SAL bør være så enkelt tilgjengelig som mulig for arbeidsgiver og arbeidstaker som i det daglige ikke er kjent med eller vant med å lese lovtekst. Det betyr etter vår mening, at det bør fremgå at elektronisk skriftlighet er likestilt med tradisjonell skriftlighet.

Til pkt 2.3.1.1 Arbeidstakergrupper i offentlig sektor

Det er i høringsnotatet ikke klargjort om anvendelsesområdet for adgangen til unntak for informasjonsplikt overfor en gruppe ansatte i statlig sektor, herunder «civil servants» på norsk vil omfatte statsansatte generelt eller om bestemmelsen er begrenset til ansatte som er utnevnte embedsmenn. Under høringsnotatets 2.3.1.1 vises til ansattegrupper i statlig sektor uten at begrensningen til «embedsmenn» er gjentatt. Departementet bes derfor klargjøre begrepets innhold på norsk slik at det er mulig å vurdere behovet for unntak ut over regulering av arbeidstid.

Til pkt 5.3.7 Opplysninger om fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold

Dersom departementet opprettholder forslaget om at informasjon om formkrav og oppsigelsesfrister mv skal oppgis i arbeidsavtalen, bør departementets videre i lovforarbeid klart angi hva som er tilstrekkelig informasjon.

Til pkt. 6.3 Frister og opplysningenes form

OsloMet støtter departementets vurdering i at det er mest hensiktsmessig med en lik frist for arbeidsgiver til å gi opplysninger om arbeidsvilkår.

Til pkt. 10 Parallelle ansettelsesforhold

OsloMet støtter departementets vurdering om at det ikke er nødvendig med en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven om parallelle ansettelsesforhold, forutsatt at det ikke gjøres endringer i allerede eksisterende lov og avtaleverk som regulerer forholdet i dag.

Under henvisning til Regjerningens forslag i høring om endringer i Universitets- og høgskoleloven, er det for OsloMet viktig å understreke at muligheten for og reguleringen av blant annet parallelle arbeidsforhold som professor og professor II ved annen virksomhet ikke bør endres og/ eller reduseres.

Til pkt 13 Overgang til annen form for ansettelse

OsloMet støtter departementets forslag om at anvendelsesområdet for artikkel 12 begrenses til midlertidig ansatte og deltidsansatte. OsloMet er imidlertid av den oppfatning at bestemmelsen som gir rett til å be om utvidet stillingsandel eller fast ansettelse videre bør begrenses til en rettighet vedkommende arbeidstaker har etter endt prøvetid og deretter årlig, eventuelt maksimalt halvårlig. En rett til å be om en slik vurdering på ny etter tre måneder vil legge uforholdsmessige belastninger på arbeidsgiver og de administrative ressursene arbeidsgiver har til rådighet. Arbeidsgiver bør også ha så vidt god oversikt at det kan gis et svar som har gyldighet i minst et halvt år frem i tid. Dersom situasjonen hos arbeidsgiver skulle endre seg pga uforutsette hendelser står arbeidsgiver fritt til, og vil i noen sammenhenger og ha plikt til, å tilby den ansatte utvidet stillingsandel eller fast ansettelse.

Med hilsen

Geir Haugstveit

HR-direktør

Cecilie Haugen Horn

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.