Høringssvar fra Finans Norge

Dato: 19.10.2022

Høringssvar fra Finans Norge: Endringer i arbeidsmiljøloven - tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152

Finans Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat av 29. juni 2022 om forslag til endringer for å sikre arbeidstakere tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152.

Finans Norge er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og representerer mer en 240 finansbedrifter. Næringen sysselsetter nærmere 50 000 ansatte. Banker og forskningsselskaper utgjør blodomløpet i norsk økonomi, og har en avgjørende rolle for å oppnå et grønt skifte. Vårt samfunnsoppdrag er å sørge for økonomisk trygghet, forutsigbarhet og økt verdiskapning. Finansnæringen består hovedsakelig av tre bransjer; skadeforsikring, bank og livsforsikring.

Finans Norge viser til høringssvaret som er inngitt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og støtter de synspunktene som fremkommer av NHOs høringssvar. Finans Norge vil understreke at vi ikke støtter lovendringer ut over det som er nødvendig for å oppfylle direktivet. Videre at enkelte av rettighetene direktivet krever gjennomført, kan og bør ivaretas på andre måte enn ved krav om at ytterligere informasjon skal inntas i arbeidsavtalene. Finans Norge er imot at direktivets informasjonsplikt skal inn i arbeidsavtalene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Katarina Lægreid Buzatu på e-post: katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no og telefon: 957 72 648.