Høringssvar fra Politidirektoratet

Dato: 20.10.2022

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat. Det fremgår av notatet at forslagene i høringen anses nødvendige og hensiktsmessige for å gjennomføre EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv. Politidirektoratets høringssvar er basert på dette.

Politidirektoratet har følgende kommentarer:

Til høringsnotatets pkt. 5.3.9 Opplysning om arbeidstid, varslingsperiode mv.:

Arbeidsvilkårsdirektivet setter krav om at arbeidsgiver opplyser arbeidstaker om arbeidstiden. Her skiller man mellom tilfeller der arbeidstaker har
- et forutsigbar arbeidsmønster, og der arbeidstaker har
- et uforutsigbar arbeidsmønster.

Intuitivt vil vi ofte tenke at polititjenestepersoner som går på turnus har en uforutsigbar arbeidstid. Her presiserer imidlertid departementet at det forhold at arbeidstiden varierer fra dag til dag, uke til uke ikke innebærer at arbeidsmønsteret er uforutsigbart. Skift- og turnusarbeid etter et rullerende og forutsigbart oppsett er således et eksempel på forutsigbar arbeidstid. I politiet er således praksis at vi utelukkende arbeider etter et forutsigbart arbeidsmønster, og vårt høringssvar baserer seg på det.

Der arbeidstaker har et helt eller delvis forutsigbart arbeidstidsmønster er det krav om

a) at det gis informasjon om lengden av den normale arbeidsdag/uke

b) at ordningen er supplert av ordninger som gir rett til overtid

c) at det opplyses om ordninger knyttet til endringer av arbeidstiden

Bokstavene a) og b) er allerede implementert i aml. §§ 14-6 første ledd i henholdsvis bokstav j og i. For å oppfylle c) foreslås det et tillegg til § 14-6 første ledd bokstav j som henviser til aml. § 10-3 om drøftingsplikt ved endring av arbeidsplan.

For politiet kan dette være relevant for arbeidstakere som f.eks. går over fra/til operativt politiarbeid med skift og turnus til/fra etterforskningsarbeid med hovedsakelig dagarbeid og faste tider. Praksis i politiet er at en slik endring av arbeidstiden er innenfor stillingens grunnpreg og kan iverksettes ensidig av arbeidsgiver. Med hensyn til varsel for slik endring følges aml. § 10-3 om 14 dagers varsel.

Av hensyn til ryddighet overfor den ansatte bør opplysning om at arbeidstiden kan endres fra/til turnusarbeid normalt stå i arbeidsavtalen. Vi mener imidlertid at det ikke er et formelt krav om dette og at disposisjoner som følger at styringsretten uansett står på egne ben.

Til høringsnotatets pkt. 10 Artikkel 9 – Parallelle ansettelsesforhold:

Politidirektoratet vil bemerke at vi støtter departementets vurdering av at politiloven § 22 andre ledd er begrunnet i relevante hensyn og er forholdsmessige. Bestemmelsen gir oss mulighet til å avslå bierverv som kan føre til interessekonflikter og tvil om en polititjenestepersons habilitet, eller som er egnet til å bryte med tilliten til politiet. Bierverv er en helt klar risikofaktor for interessekonflikter, som også kan lede inn i korrupsjonshandlinger. Adgangen til å regulere bierverv er slik sett et viktig redskap for politiets etikk- og antikorrupsjonsarbeid.

Til høringsnotatets pkt. 11.3.5 Beskyttelse mot avlysning av avtalt arbeid:

Her legges det opp til en kompensasjonsordning for tilfeller der arbeidstaker blir sendt hjem grunnet at det ikke lenger er behov for arbeidskraften. Utgangspunktet er at avtaler er bindende og at arbeidsgiver derfor plikter å kompensere arbeidstaker for oppmøtet selv om det ikke er behov for arbeidskraften.

Det må presiseres at dette utelukkende må gjelde for avtalt alminnelig arbeidstid – altså arbeidstid i henhold til arbeidsavtalen - og må avgrenses mot overtidsarbeid som kommer i tillegg til den alminnelige arbeidstiden. I politiet oppstår det regelmessig behov for overtid. Dersom behovet for overtiden bortfaller, eller varigheten forkortes, gis det beskjed til arbeidstaker om at vedkommende slipper å møte opp eller kan dra hjem tidligere. Følgen av dette er at det ikke jobbes overtid og det utbetales da heller ikke overtid eller annen kompensasjon.

Dersom arbeidstaker har møtt opp på jobb til pålagt overtid, er det imidlertid i hovedtariffavtalene i staten § 13 nr. 6 avtalt en minstetid på 2 timer. For statsansatte vil det således foreligge en kollektiv overenskomst med nærmere fastsatte vilkår der arbeidstaker møter på jobb etter tilkalling.

Politidirektoratet forutsetter at arbeidsvilkårsdirektivet ikke omfatter avlyst overtidsarbeid.

Til høringsnotatets pkt. 11.3.7 Særlig om statlig sektor:

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til om forslaget til varslingsfrist i § 10-3 vil kunne være problematisk i (deler av) statlig sektor, hvilke hensyn som gjør seg gjeldende og om det på denne bakgrunn er behov for å innføre unntak.

Vi har i utgangspunktet ikke behov for unntak fra varslingsfristen. Politidirektoratet støtter imidlertid at arbeidsvilkårsdirektivet hjemler at det ved forskrift eller avtale kan gjøres unntak for dette for spesielle virksomheter slik som f.eks. politiet. Slike unntak er for tiden regulert i politiets særavtaler om arbeidstidsbestemmelser.

Til høringsnotatets pkt. 13.3 og forslaget om ny aml.§ 14-8 a Forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Vi viser departementets kommentarer:

"Arbeidsgiver må ved vurderingen av anmodningen og i sitt begrunnede skriftlige svar holde seg innenfor øvrig regelverk. I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet og et krav om at ledige stillinger skal lyses ut, jf. blant annet statsansatteloven §§ 3 og 4. Der hvor en anmodning om overgang til annen form for ansettelse vil være i strid med kvalifikasjonsprinsippet, vil en henvisning til disse reglene etter departementets syn kunne utgjøre svaret på anmodningen og begrunnelsen fra arbeidsgiver."

Videre viser vi til statsansattelovens regler om midlertidige ansettelser og deltidsstillinger, herunder bestemmelsene om stillingsvern og fortrinnsrett.

Under henvisning til ovennevnte vil den foreslåtte bestemmelsen kunne fremstå som overflødig og unødvendig.