Høringssvar fra Industri Energi

Dato: 03.03.2022

Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Vi støtter departementets intensjoner, vurderinger og forslag til endringer AML for å styrke retten til heltid.

Dette er ikke bare et viktig skritt for å styrke retten til hele stillinger, men kan også være viktig for å styrke retten til faste stillinger. Forslaget kan også bli et viktig verktøy i arbeidet for likestilling mellom kjønnene da andelen av kvinner i deltidsarbeid er høyere.

Forhåpentligvis vil dette kunne forhåpentligvis vil forslaget kunne være incentiv for arbeidsgivere til å vurdere hvordan turnus og andre arbeidsforhold er strukturert og endre disse slik at det i større grad blir lagt opp til heltid og at flere får faste stillinger.. Slik kan belastningen sannsynligvis blir bedre fordelt og mer overkommelig for flere arbeidstakere enn tidligere samtidig som at flere også vil oppleve økt økonomisk trygghet.

Vi ser at departementet også legger vekt på at man ikke skal begrense mulighetene for deltid på en slik måte at det ekskluderer de som av forskjellige årsaker ikke kan eller ønsker å jobbe i heltidsstillinger. Dette er vi enige i at er svært viktig ellers vil man risikere å stenge enda flere utenfor arbeidsmarkedet.

Vi har noen forslag og innspill som vi mener kan bidra til å styrke departementets forslag:

· Vi ser det som svært viktig at 14-4 a gjøres gjeldende også for midlertidig deltidsansatte (som likevel har vært i virksomheten over 12 mndr). Dette er praktisk viktig, spesielt fordi mange ettårige midlertidige deltidskontrakter, ofte vil bli forlenget. En slik rett vil være viktig for de det gjelder og gi dem flere veier inn mot fast og hel stilling. Men det er også viktig ift arbeidsgiver fordi dersom midlertidig deltidsansatte unntas så kan det bidra til at arbeidsgivere spekulerer i å ansette deltidsansatte midlertidig for å hindre at 14-4 a kommer til anvendelse. I tillegg er fortrinnsrett for midlertidig deltidsansatte også bedre i tråd med forbud mot diskriminering av deltidsansatte.

· Arbeidsgivere har kanskje en «frykt» for å gi midlertidig deltidsansatte fortrinnsrett, fordi midlertidig deltidsansatte muligens har gjennomgått en noe «lettere» ansettelsesprosess, enn det virksomheten bruker overfor fast (deltids)ansatt. Samtidig vil arbeidstakere som har jobbet midlertidig deltid i mer enn 12 måneder, nødvendigvis ha utført jobben og arbeidsgiver bør dermed ha grunnlag for å vurdere om deres egnethet.

· Vi anser at drøftingsrett for både arbeidstaker og tillitsvalgt bør styrkes, spesielt ift bedriftens tilfang av ekstravakts-arbeid. For å unngå praktiske problemer ift at hver «utlysning» av en ekstravakt må drøftes, bør det vurderes å innføre drøftingsrett der tillitsvalgt/ansatt mistenker at bruk av ekstravakt er av et slikt omfang at det er grunnlag for fast ansettelse. For eksempel en utvidet rett til drøfting ved forespørsel fra tillitsvalgt/ansatt dersom de mener omstendighetene taler for at ekstraarbeidet utgjør fat og påregnelig arbeid. I så fall bør både tillitsvalgt og også arbeidstaker ha innsynsrett i virksomhetens tilfang av ekstravakts-arbeid, i forbindelse med slike drøftinger.

· Tillitsvalgte bør også, i forbindelse med de årlige drøftingene rundt bruk av deltid, ha lovfestet tilgang til arbeidsgivers tidligere vurderinger av behov for å ansette deltid. Her kan det vurderes om arbeidsgivere bør pålegges en plikt til å oppbevare slike vurderinger så lenge deltidskontrakten løper, men uansett ikke kortere enn i 2 år. Dette vil gi tillitsvalgte mulighet til å ta stilling til arbeidsgivers vurderinger om bruk av deltid i et bredere perspektiv og kan sikre mer reelle og faktabaserte drøftinger

· Videre bør det synliggjøres bedre at arbeidstaker, som ønsker det, har rett på et drøftinger, også når arbeidsgiver vurderer forlengelse av deltidsstillingen deres.

· Tillitsvalgtes drøftingsrett bør komme inn i 14-4 a, både for å sikre reell endring, men også for å Synliggjøre en generell oppstramming av rettigheten.