Høringssvar fra Politidirektoratet

Dato: 19.04.2022

Høringssvar – forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven (referanse 22/214-1)

Det vises til høring om endringer i Arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid.

Politidirektoratet som overordnet arbeidsgiver i politiet er positive til heltidsarbeid sett i et samfunnsperspektiv, og politiet har heller ikke en stor andel deltidsansatte.

Samtidig er det viktig å beholde muligheten til å benytte deltidsansettelse, for eksempel der man har ansatte som har rett til deltidsstilling og arbeidsgiver derfor trenger å fylle opp det som opprinnelig er en hel stilling. Vi er skeptiske til hensiktsmessigheten ved å lovfeste en hovedregel om ansettelse i heltidsstilling.

Vi har følgende innspill til forslaget om å innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelser i deltidsstillinger:

Dette vil skape atskillig og unødvendig merarbeid, kanskje særlig i større virksomheter. Det vil i praksis være mange tilfeller der arbeidsgiver, av hensyn til taushetsplikten om ansattes tilretteleggingsbehov og krav på deltidsstilling ihht. AML § 10-2 fjerde ledd, uansett ikke kunne informere tillitsvalgte om grunnen for at en "reststilling" lyses ut i stedet for at det lyses ut en hel stilling, slik også departementet er inne på på s. 13. Det kan også være tilfeller av glidende overgang mellom tilfeller med frivillig ønsket deltid og tilfeller der en ansatt har krav på dette etter AML § 10-2 fjerde ledd. Departementets videre kommentar på s. 13 om at det vil være mulig å samle opp flere enkelttilfeller til felles drøfting anses som tidsdrivende og upraktisk. Vi mener at fokuset på bruk av deltidsansettelser er godt ivaretatt i dag ved bestemmelsen i AML § 14-1a som lovfester plikten for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsansatte minst en gang per år med tillitsvalgte.

Med hilsen

Frode Aarum

Seksjonssjef Arbeidsrettsseksjonen