Høringssvar fra Høgskolen i Østfold

Dato: 19.04.2022

Høringssvar - arbeidsmiljøloven, styrking av retten til heltid

Høgskolen i Østfold (HiØ) har mottatt høring om endring i arbeidsmiljøloven (aml.), knyttet til styrking av retten til heltid.

Nedenfor følger høgskolens høringssvar.

Konsekvenser av forslagene

I universitets- og høgskolesektoren er det gitt unntak fra statsansatteloven for forelesere, hjelpelærere, øvingslærere, timelærere og praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling, samt eksamenssensorer og eksamensinspektører, jf. Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 2 (1) bokstav e). I forarbeidene til forskriften er de lagt vekt på at det var et behov for unntak for arbeidstakere som tar på seg små og sporadiske arbeidsoppdrag, hvor det ville være svært upraktisk dersom statsansattelovens regler for ansettelse og opphør av arbeidsforhold skulle komme til anvendelse.

Flere av våre midlertidige og faste deltidsansatte har allerede fulltidsstilling hos en annen arbeidsgiver og er ansatt hos oss i en bistilling eller deltidsstilling. Årsakene til dette kan være et ønske fra den enkelte arbeidstakeren om kompetanseheving, men også et ønske fra HiØ om å bringe yrkes-/praksisrelevans inn i studiene eller for å skape variasjon i undervisningen.

HiØ har som sin visjon «Med samfunnet – for framtiden» og har i den forbindelse et omfattende samarbeid med både lokalt næringsliv og offentlig sektor. I den forbindelse er det naturlig å benytte seg av eksterne gjesteforelesere, timelærere og praksisveiledere, for å gjøre våre studier arbeidslivsrelevante og for å gi studentene ett innblikk i livet etter studiene.

Videre ansettes eksamensinspektører og -sensorer etter arbeidsmiljøloven. Ved HiØ skal alle eksamener ha minst én ekstern sensor, noe som fører til mange ansettelser.

HiØ jobber aktivt med bemanningsplanlegging, for å sikre at antallet midlertidige ansettelser ikke skal være høyere enn nødvendig. Som følge av dette har også midlertidigheten hos oss blitt redusert fra 16,7 % til 10,9 % fra 2020 til 2021. Samtidig vil behov for å gjøre studiene samfunns- og arbeidslivsrelevante gjør det nødvendig å benytte seg av deltidsstillinger, både faste og midlertidige. I tillegg kommer behov for annen kompetanse, enn det som allerede finnes hos våre faglige ansatte, og fravær som skyldes uforutsett sykdom. På bakgrunn av disse behovene er volumet av eksterne gjesteforelesere og timelærere svært stort i sektoren.

Som nevnt ovenfor er disse stillingen unntatt fra statsansatteloven da det ble ansett som svært upraktisk dersom statsansattelovens regler om ansettelse skulle gjelde. Endringen som nå er foreslått i aml. § 14-1 b andre ledd vil potensielt medføre at forenklingen som ligger i å kunne gjøre ansettelser etter aml. til en viss grad forsvinner.

Forslaget om skriftlig dokumentasjon og drøfting vil føre til økt bruk av teknisk-/administrative ressurser. Det vil kunne gi behov for økt rekruttering av teknisk-/administrative stillinger, som ikke støtter oppunder avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen. I tillegg vil det også legge beslag på tid og ansatte knyttet til selve drøftingen. I gjennomsnitt ved HiØ vil 3,5 ansatte bli involvert for hver drøfting som skal gjøres og det legges i departementets høringsforslag opp til at hver enkelt ansettelse skal drøftes eksplisitt.

HiØ vil derfor foreslå at forslaget til dokumentasjon og drøfting, ikke gjelder for ansettelser som er unntatt fra statsansatteloven, jf. Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 2.

Om midlertidige deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, samt fortrinnsrett til utvidet stilling

Som nevnt ovenfor er det slik at uh-institusjoner har et unntak fra statsansatteloven der hvor en foreleser, hjelpelærer, øvingslærer, timelærer eller praksisveileder har en stilling på 37,5 % eller mindre. Dersom disse også skal gis fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, samt til utvidet stilling, stiller vi spørsmål hvordan dette skal løses, sett i lys at stillingen da kan bli over 37,5 % prosent og da skulle vært hjemlet i statsansatteloven.

HiØ opplever at det er hensiktsmessig å beholde nåværende ordning, da det gir nødvendig fleksibilitet for varierende kompetansebehov. Vi vil derfor foreslå at forslaget om fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, ikke gjelder for ansettelser som er unntatt fra statsansatteloven, jf. Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 2.

Avgrenset virkeområde for fortrinnsrett til ekstravakter og lignende

HiØ ønsker ikke å utvide fortrinnsretten til ekstravakter og lignende.

Dersom det allikevel skulle bli aktuelt anbefaler HiØ at begrepet «enhet» ses i sammenheng med virksomhetens organisasjonskart og ikke knyttes til antall ansatte ved enheten.

Anbefalingen vår knyttes til at det skal stilles krav til at arbeidstakeren må være kvalifisert for ekstraarbeidet og i vår virksomhet vil det i størst grad tilsi mulighet for ekstravakt innen den organisatoriske enheten man er ansatt ved, uavhengig av størrelse på denne.

Om fortrinnsrett til ekstravakter og lignende skal drøftes

HiØ er enig i departementets vurdering om at det ikke er behov for drøfting i disse tilfellene.