Høringssvar fra Norges musikkhøgskole

Dato: 19.04.2022

Norges musikkhøgskole (NMH) takker for muligheten til å kommentere forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid).

Selv om vi i utgangspunktet har stor forståelse for arbeidet med å redusere omfanget av uønsket deltid, ser vi noen utfordringer med de forslåtte endringene. NMH tilbyr undervisning på en rekke fagområder som er så små at det ikke er grunnlag for å ansette i heltidsstilling innenfor disse. Samtidig er spesialiseringsgraden så høy at de ansatte bare sjelden kan dekke flere fagområder. Dette gjør at NMH regelmessig må ansette i deltidsstillinger.

Det fremgår på side 13 i høringsnotatet at «[d]epartementet legger til grunn at dokumentasjons- og drøftingsplikten i utgangspunktet gjelder for den enkelte deltidsansettelse. Departementet ser at dette etter omstendighetene vil kunne være unødvendig og upraktisk i virksomheter med mange og hyppige rekrutteringsprosesser.»

For NMH fremstår det som svært upraktisk om dokumentasjons- og drøftelsesplikten skal utløses for hver enkelt ansettelse.

Heldigvis modereres dette på side 18 i høringsnotatet hvor «[d]et bemerkes at det er foreslått stor frihet knyttet til hvordan dokumentasjons- og drøftingsplikten skal gjennomføres. Departementet antar det derfor vil være mulig for virksomhetene å planlegge og innrette seg slik at kravet medfører mindre ekstraarbeid i forbindelse med de konkrete ansettelsesprosessene.»

Dersom denne friheten til hvordan dokumentasjons- og drøftingsplikten skal gjennomføres, i praksis blir slik at de mest opplagte typetilfellene bør kunne dokumenteres og drøftes i forbindelse med drøftinger etter arbeidsmiljøloven § 14-1 a, anser NMH den foreslåtte endringen som god og hensiktsmessig. Dersom endringen skulle vise seg å medføre omfattende administrative konsekvenser for våre ansettelser på de mindre fagområdene, vil vi finne den svært uheldig.