Høringssvar fra Norsk Journalistlag

Dato: 08.04.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Oslo, 08. april 2022

Deres referanse: 22/214

Vår referanse: 01452

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte den 17. januar 2022 ut et høringsbrev om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (aml.) om styrking av retten til heltid. Norsk Journalistlag (NJ) innleverer med dette vårt høringssvar.

NJ er en frittstående fagforening og yrkesorganisasjon for journalister i Norge. Vi har i drøyt 8000 medlemmer som arbeider i alle typer medier.

Lovfesting av heltidsnorm - § 14-1 (b)

NJ er i utgangspunktet positive til forslaget om lovfesting av en heltidsnorm. For arbeidstakere vil heltidsstillinger i større grad enn deltidsstillinger kunne gi trygghet og forutsigbarhet, noe som er positivt. Men samtidig er det viktig at denne nye normen ikke blir brukt til å skvise ut arbeidstakere som av ulike grunner ønsker eller har behov for å jobbe deltid. Noen arbeidstakere ønsker nettopp å jobbe deltid, og heller jobbe ekstra når de ønsker det. Dette må de kunne fortsette med. Videre er det selvsagt viktig at arbeidstakere som ikke er i stand til å jobbe heltid, f.eks. av helsemessige årsaker, fortsatt må kunne få lov til å jobbe deltid.

Plikten for arbeidsgiver til å dokumentere behovet for deltid er viktig, da dette vil bevisstgjøre arbeidsgivere på omfanget og bruken av deltid. Dermed blir det også lettere å gjøre noe hvis bruken av deltidsansatte er for høyt i bedriften.

Departementet ber høringsinstansenes syn på om det bør knyttes krav om taushetsplikt hvis dokumentasjonen inneholder sensitive opplysninger. NJ antar at det sjelden vil være senestive opplysninger knyttet til denne type dokumentasjon. Men i den grad dokumentasjonen allikevel inneholder sensitive opplysninger, så er det viktig at disse opplysningene er taushetsbelagte. Arbeidstakere som gir sensitive opplysninger, må kunne stole på at disse opplysningene ikke tilflyter utenforstående personer.

Utvidelser av fortrinnsretten – innleie. § 14-3 (1)

I dag har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en nyansettelse i virksomheten. Departementet foreslår å utvide denne fortrinnsretten for deltidsansatte til der arbeidsgiver dekker arbeidskraftsbehovet gjennom innleie. NJ kan ikke se at det bør være noen forskjell på om arbeidsgiver dekker arbeidskraftsbehovet gjennom fast ansettelse eller ved innleie. NJ støtter derfor forslaget til ny bestemmelse om fortrinnsretten ved innleie.

Utvidelse av fortrinnsretten for deltidsansatte – «ekstravakter og lignende». § 14-3(2)

Departementet foreslår en ny bestemmelse der deltidsansatte i utgangspunktet får fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at arbeidsgiver bruker tilkallingsvikarer eller innleiede arbeidstakere. Departementet forutsetter at fortrinnsretten er avhengig av at arbeidstaker er kvalifisert og fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. Videre foreslår departementet at for større virksomheter kan det gis anledning til å avgrense fortrinnsrettsområdet til enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet.

Denne avgrensningen av fortrinnsrettsområdet til enheter med minst 50 ansatte er NJ negative til. Det vises til at det allerede ligger en begrensning i loven om fortrinnsretten er avhengig av at arbeidstaker er kvalifisert og fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. Det bør være tilstrekkelig å ha denne begrensningen. For mediebransjen er det nok et fåtall av de norske redaksjonene som har mer enn 50 ansatte. Og en grense på 50 ansatte vil dermed neppe få særlig betydning får vår bransje. Dette synliggjør at en slik grense ikke er hensiktsmessig å ha.

Hvis en midlertidig deltidsansatt skal ha fortrinnsrett til å øke sin stilling, fremfor nyansettelse eller innleie, så ber departementet om høringsinstansenes syn på om fortrinnsretten bare skal gjelde så lenge den opprinnelige stillingen "i bunn" gjelder, eller om arbeidstaker da vil ha rett til å fortsette i en "reststilling". Her mener NJ det naturlige må være at arbeidstaker må ha rett til å fortsette i «reststillingen». Det vil være urimelig at arbeidstaker måtte tre ut av «reststilingen» for at en annen person i stedet skal tre inn i denne stillingen. I tillegg vil jo hensynet bak den nye heltidsnormen tilsi at denne normen best fremmes hvis den midlertidige deltidsansatte kan få fortsette i en reststilling. Videre vil det nok være både tidkrevende og upraktisk å måtte finne en erstatter for denne «reststillingen».

Bestemmelsen i aml. § 14-4 a omhandler retten til stilling for deltidsansatte tilsvarende den faktiske arbeidstiden. Hvis bestemmelsen i aml. § 14-4 a også skal kunne påberopes av midlertidig deltidsansatte, ber departementet om høringsinstansenes syn på om hvorvidt retten til utvidet stilling bare skal gjelde så lenge det midlertidige arbeidsforholdet "i bunn" varer, eller om merarbeidet skal gi grunnlag for en fast (deltids)stilling. NJ mener her at merarbeidet her må gi den midlertidige deltidsansatte grunnlag for en fast (deltids)stilling. En slik løsning vil både være rimelig og i samsvar med formålet til den nye heltidsnormen.

Et annet spørsmål er hvordan ekstravaktene skal kunngjøres i virksomheten, slik at de deltidsansatte får informasjon om at det finnes ekstravakter som de kan tre inn i. Det er derfor viktig at det stilles krav om at virksomhetene må ha rutiner for å kunne informere om ledige ekstravakter.

Med hilsen

Norsk Journalistlag

__________________

Dag Idar Tryggestad

Leder NJ

______________

Marius Steen

Advokat/rådgiver