Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Dato: 07.04.2022

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Kriminalomsorgen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og gjennomfører strafferettslige reaksjonene og varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet ca. 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er også underlagt KDI. Til sammen har etaten ca. 5000 ansatte.

Vi har følgende innspill til forslagene:

Heltidsnorm og plikten til å dokumentere behovet for deltid

Departementet foreslår å lovfeste en heltidsnorm og innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å dokumentere behovet for å benytte deltid, samt drøfte spørsmålet med tillitsvalgte.

KDI er enig i at det er viktig å fremme heltid i et samfunnsperspektiv, men samtidig er etaten avhengige av å kunne beholde muligheten til å benytte deltid og timelønnede vikarer i noe utstrekning. Ved våre enheter er det det f.eks. mange ansatte som er studenter ved siden av jobben, og som ikke ønsker en heltidsstilling. Dette gjelder særlig ansatte som jobber turnus og i stillinger som krever fysisk tilstedeværelse i enheter med døgnkontinuerlig bemanning.

KDI gjennomførte i 2021 en kartlegging av ufrivillig deltid blant fast ansatte i deltidsstillinger, jf. likestillingsloven § 26. Oppsummert viste undersøkelsen at omtrent 70 % av de deltidsansatte selv har tatt initiativ til en stillingsreduksjon og ikke har ønske om en økning i stillingsprosenten. Årsakene som ble oppgitt var helsemessige, omsorg for barn og ønske om mer fritid.

Det vil være ressurskrevende å måtte dokumentere behovet for deltid i hvert enkelt tilfelle. Det bør i så fall vurderes om dette kan gjøres for grupper av ansatte, og det bør ikke kreves at hvert enkelt tilfelle drøftes med tillitsvalgte. I mange tilfeller vil det være så åpenbart at det er behov for å benytte deltidsansatte at det vil oppleves unødvendig ressurskrevende å drøfte og dokumentere dette.

Etter vår vurdering gir bestemmelsen i statsansatteloven § 9 (2) om at arbeidsgiver minst en gang årlig skal drøfte bruken av midlertidige ansatte med de tillitsvalgte en tilstrekkelig trygghet for at deltidsstillinger ikke benyttes unødig.

Styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte

Departementet foreslår å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse. Departementet mener at deltidsansatte i utgangspunktet bør ha fortrinnsrett til slike ekstravakter, fremfor at arbeidsgiver bruker tilkallingsvikarer og lignende til det aktuelle arbeidet, og foreslår at det fastsettes en slik regel i et nytt andre ledd i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-3. Departementet foreslår i den sammenheng dessuten at det uttrykkelig skal fremgå av bestemmelsen at fortrinnsretten også skal gjelde fremfor at arbeidsgiver bruker innleide arbeidstakere til å dekke opp det aktuelle arbeidet.

Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet ikke for statsansatte jf. forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper § 1. Vi antar likevel at bestemmelsen vil bli fulgt opp med en senere endring i § 13 i lov om statens ansatte tilsvarende aml § 14-3.

Departementet påpeker at praktiske hensyn kan tilsi at fortrinnsrettsområdet for ekstravakter og lignende etter omstendighetene bør kunne avgrenses til et mindre område og ikke gjelde hele virksomheten. Avgrensningen som foreslås er at man kan regne enheter med minst 50 ansatte som en enhet. I kriminalomsorgen er det enheter med færre en 50 ansatte, men som likevel er reelle organisatoriske avgrensede enheter som styrer sin egen bemanning. Disse kan ha stor geografisk avstand til andre enheter. Det vil derfor være krevende å drifte et fortrinnsrettsregime for ekstravakter mellom flere enheter. Vi mener derfor antall ansatte ikke bør lovfestes, men at man eller bør bruke begrepet selvstendige organisatoriske enheter i lovteksten.

Forslagene vil ha den konsekvens at det blir færre ansatte og at disse har større stillinger. Grunnbemanningen og lønnsutgiftene vil øke. Deltidsansatte i mindre stillinger og timelønnede vikarer fungerer i dag som en form for «arbeidskraftreserve» for å dekke opp for sykefravær, ferieavvikling og uforutsette bemanningsbehov. Forslagene vil derfor gi mindre fleksibilitet for kriminalomsorgen til å dekke opp midlertidige arbeidskraftbehov. Det vil igjen kun medføre økt bruk av overtid, brudd på arbeidstidsbestemmelser og økte kostnader til bemanning.

Det er derfor svært viktig at en eventuell endring i reglene følges opp, ikke bare med en styrking av kommune- og sykehusøkonomien slik det henvises til i innledningen, men også med økte bevilgninger til kriminalomsorgen.

Med hilsen

Susanne Nor
HR-direktør

Hege Marie Hauge
seniorrådgiver