Høringssvar fra Høyskolen Kristiania

Dato: 24.03.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Oslo, 24. mars 2022

Høringssvar fra Høyskolen Kristiania – endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid.

Høyskolen Kristiania viser til høringsbrev ref: 22/214- fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet omhandlende endringer arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid.

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Kristiania er en akkreditert høyskole og eier i tillegg en fagskole (Fagskolen Kristiania). Totalt har Kristiania om lag 18 000 studenter, nesten 800 ansatte og over 100 studieprogrammer. Per juni 2021 har Kristiania over 5000 studenter som er i ferd med å gjennomføre hele eller deler av sin utdannelse på nett. Kristiania har som mål å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet. Med «arbeidslivsuniversitet» mener vi utdanning og forskning som er særlig nært knyttet til arbeidslivet.

Innspill til høringsnotatet

Høyskolen Kristiania har forståelse for at myndighetene ønsker en styrking av retten til fulltidsstillinger. En tydeliggjøring av dagens hovedregel om fast ansettelse, slik at den også inkluderer retten til heltid, anser vi naturlig. Vi merker oss at det i høringsnotatet understrekes at det er unødvendige deltidsstillinger som ønskes redusert i omfang, og da særlig i virksomheter der deltid er blitt en uheldig del av en generell bemanningsstrategi, som i helse/omsorg og oppvekst i kommunesektoren.

For vår høyskole er deltidsansettelser blant faglige en nødvendighet. For å sikre kvalitet i høyere utdanning med nærhet til arbeidslivet er man avhengig av personer som har reell og fersk erfaring fra feltet de skal undervise i eller forske innen. Omfanget av undervisningsoppgavene styres av studieprogrammene og antall studenter (antall klasser). Dette er en praksis som er vel etablert i mange utdanningsinstitusjoner, det er derfor ikke uvanlig at personer har flere deltidsstillinger innen sitt fagområde fordelt på ulike utdanningsinstitusjoner. Institusjonene ansetter nettopp personer for deres, ofte spissede, nøkkelkompetanse. Den nye foreslåtte hovedregel er at alle ansettelser skal være heltidsstillinger. Dersom den regelen blir forstått som en rigid og absolutt regel, vil dette være til hinder for å sikre en tilstrekkelig kvalitet i akademia, og kanskje særlig for de institusjonene, som vår, som legger særlig vekt på tidsaktuell nærhet til arbeidslivet. Vi noterer med tilfredshet at det understrekes i høringsnotatet at regelen skal være normdannende og slik sett ikke sette rettslige begrensninger på avtalefriheten.

Dokumentasjons- og drøftingsplikten som er foreslått stiller vi oss bak, da denne nettopp vil styrke legitimiteten til den ønskelige deltid (som i undervisningsstillinger nevnt ovenfor), og begrense legitimiteten til unødvendig deltid. Dette forslaget får i noen grad administrative konsekvenser for oss, da vi vil bruke tid på disse drøftingene. Vi noterer derfor med tilfredshet refleksjonene i høringsnotatet rundt hvordan drøftingsrutinene kan tilpasses den enkelte virksomhet. En høyskole som vår må styre ressursene etter hvilke studieprogrammer som skal gjennomføres, og rutiner for dokumentasjon og drøfting vil bli knyttet til planleggingen av disse.

I høringsnotatet bes det spesifikt om innspill i punkt 5.2 om fortrinnsrett for deltidsansatte, «ekstravakter og liknende». Her har vi ingen innspill, da dette i liten grad berører vår sektor. Videre bruker vår sektor svært lite innleie så vi har ingen synspunkter knyttet til dette.

Høyskolen Kristiania vil takke for muligheten for å kunne komme med høringssvar i denne saken.

Vennlig hilsen

Solfrid Lind Arne Krumsvik
Administrerendedirektør Rektor

Vedlegg