Høringssvar fra NHO Luftfart

Dato: 19.04.2022

NHO Luftfart viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 17. januar 2022 med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ("AML") - styrking av retten til heltid. Høringsfrist er 19. april 2022. NHO Luftfart ønsker i forbindelse med høringen å gi noen få kommentarer til det som foreslås.

I høringen foreslår departementet en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven kapittel 14 som lovfester en heltidsnorm ved å slå fast at hovedregelen er ansettelse i heltidsstilling, herunder at behov for ansettelse på deltid skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal da drøfte spørsmålet med de tillitsvalgte. Det foreslås videre å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak for å sikre at dokumentasjons- og drøftelseskravet gjennomføres. Til slutt foreslås en utvidelse av fortrinnsretten.

NHO Luftfart støtter ikke departementets forslag til en lovfesting av en heltidsnorm slik foreslått i ny § 14-1 b) i AML. NHO Luftfart understreker ifm. dette at vi støtter utgangspunktet om at flest mulig ansatte, som ønsker det, tilbys fulltidsstillinger. Etter vår vurdering tar departements forslag imidlertid for lite hensyn til at det er store forskjeller innenfor arbeidslivet mht. behovet for å ha en kombinasjon av heltids- og deltidsansatte, inkludert om virksomheten har turnusordning med helge/nattjobbing mm. Slik bestemmelsen er utformet, kan det gis inntrykk av at man setter en rettslig begrensning i adgangen til å bruke deltid - selv om departementet skriver at bestemmelsen er ment å virke normdannende og derfor skal leses som en målsetning. Vi mener at denne type målsetninger ikke er naturlig å ta inn som lovtekst. Vi mener også at høringsnotatet ikke i fanger godt nok opp arbeidsgivers behov for å iverksette forsvarlige skift/ressursplaner basert på AML kapittel 10 - i mange tilfeller må man ha inn deltidsansatte for å operere innenfor arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Departementet foreslår videre at arbeidsgiver som vil ansette i deltidsstilling må dokumentere at det er behov for slik ansettelse, og – blant annet med grunnlag i dokumentasjonen – drøfte spørsmålet før det tas en beslutning om ansettelse med virksomhetens tillitsvalgte. Denne drøftingsplikten kommer i tillegg til den generelle drøftingsplikten i AML § 14-1a. NHO Luftfart støtter ikke en slik utvidelse av drøftingsplikten da vi anser at dette vil kunne bli svært ressurskrevende å gjennomføre i virksomheter som har stort behov for fleksibilitet mht. fordeling mellom heltids- og deltidsansatte, som har store sesongvariasjoner mv. Vi tror også at en slik ordning, som her foreslås av departementet, rent faktisk vil kunne bidra til økt konfliktnivå i virksomhetene – både ift. dokumentasjons- og drøftelseskravet. Etter vår vurdering foreligger det allerede gode "verktøy" for å sikre involvering av de ansatte ved spørsmål om bruk av heltid/deltid. Vi viser her til AML §14a samt kapittel 9 i Hovedavtalen.

Når det gjelder departementets forslag til en utvidelse av fortrinnsretten til deltidsansatte til også å omfatte "ekstravakter og lignende", er heller ikke dette noe som NHO Luftfart kan støtte. Det er her også uklart hva man departementet mener med "og lignende". Normalt vil det være slik at bruk av ekstravakter benyttes for å dekke et uforutsett midlertidig behov slik som fravær hos andre arbeidstakere, driftsforstyrrelser som krever ytterligere personell, ad-hoc oppdrag eller midlertidig mangel på spesialkompetanse. Vi anser derfor at det er problematisk at denne type ekstravakter skal måtte legges inn i arbeidsplaner etter AML §10-3 ved krav om heltid.

NHO Luftfart viser ellers til NHOs høringssvar som vi i sin helhet stiller oss bak.

Vedlegg