Høringssvar fra Det norske maskinistforbund

Dato: 19.04.2022

Høringssvar – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Det norske maskinistforbund, Dnmf, viser til høringsbrev fra arbeids- og inkluderingsdepartementet av 22. januar 2022, med høringsfrist 19. april 2022.

Dnmf er et forbund tilsluttet hovedorganisasjonen Unio, med ca. 6000 medlemmer som organiserer maskinoffiserer og elektrooffiserer samt maritime ingeniører i hele den maritime næringen fra fiskeri og havbruk, olje og gass, offshore, utenriks, ferge og passasjertrafikk, cruise til kystfart med flere. Vi organiserer også brann og redningsetatene, samt teknisk personell i helseforetakene og kommunene.

Våre medlemmer er omfattet enten av arbeidsmiljøloven (AML) eller skipsarbeidsloven (SAL). Litt forenklet er det slik at landbasert virksomhet og vårt tariffområde DSO flyttbare innretninger på norsk sokkel er underlagt AML, mens skipsfart er underlagt SAL.

I all vesentlighet støtter Det norske maskinistforbund (Dnmf) de endringer i AML som fremmes i dette høringsforslaget, høringsnotatet og forslaget til lovendringer, og vi synes dette er positivt. Vi savner et tilsvarende arbeid når det gjelder SAL.

  1. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser (arbeidsmiljøloven §14-9 F)

Vi støtter forslaget til å fjerne adgangen til 12 måneders midlertidige ansettelser i AML. Vi har ikke registrert at dette har vært mye benyttet blant våre medlemmer som har arbeidsforhold regulert av AML. Det er ingen adgang til 12 måneders midlertidig ansettelse i SAL. I denne loven trengs det derfor ingen endring.

  1. Heltid som hovedregel i arbeidslivet

Et samlet norsk arbeidsliv på arbeidstakersiden har igjennom mange år jobbet for styrkingen av retten til heltid. Vi ønsker velkommen at dette presiseres i loven.

Vi kan allikevel se at det er fortsatt mulighet for bruk at deltid, men at dette nå strammes nå inn på en slik måte som departementet foreslår. Dette støtter Dnmf.

Vi støtter enkelthetene i forslaget, kravet til dokumentasjon for behovet for deltid og kravet til drøfting med de tillitsvalgte vil gi nye verktøy for å få ned bruken av deltid, og styrker medbestemmelsen. Endringene i bestemmelsene om fortrinnsrett er også bra.

Vi imøteser også at tilsvarende regler om heltidsnorm innføres i SAL.

  1. Innskjerpede regler innleie

I våre tariffområder som er underlagt AML, ser vi behovet for å innskjerpe reglene vedrørende innleie. Vi støtter forslaget om at dagens registreringsordning gjøres om til en godkjenningsordning, og forslaget om utvidelse av retten til å få fast ansettelse hos innleier.

Men vi støtter ikke forslaget om å forby innleie til arbeid av midlertidig karakter, der det likevel gis slik adgang dersom det inngås avtale med lokalt tillitsvalgte som tilhører en fagorganisasjon med innstillingsrett. Dette anser vi å være en diskriminering av mellomstore landsdekkende fagforeninger som Dnmf.

Der bør utredes andre mekanismer for å begrense innleie ved midlertidige arbeidsbehov, uten diskriminering mellom fagforbund.

SAL har ikke regler om innleie. Det bør utredes om det er et behov for regulering av innleie i SAL.

Det er et særskilt problem at man på grunn av mangelen på innleieregler i SAL, ikke får lovregulert hva som er entreprise og hva som er innleie. Unio oppfordres til å gjøre departementet oppmerksom på dette.

  1. Gjeninnføre den kollektive søksmålsretten på innleieområdet

Dnmf støtter dette. Vi ber om at tilsvarende regler utredes for SAL.

Vennlig hilsen,

Hege-Merethe Bengtsson Bjørn Thorvaldsen
Administrerende direktør Samfunnskontakt og Politisk rådgiver
Det norske maskinistforbund Det norske maskinistforbund

Vedlegg