Høringssvar fra Sabine Scheidt

Dato: 03.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar

Forslag til endringer i barnehageloven

(Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.)

Rammeplanen er tydelig på hvilket ansvar de ansatte i barnehagene har. Barn er avhengig av gode kunnskapsrike ansatte som har barnets beste i fokus. En tydeliggjøring av barnehagens ansvar og krav om at den skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold m.m. er jeg positiv til.

Skjerpede krav er jeg også positiv til, men ser at det kan være umulig med dagens bemanning å unngå at uheldige episoder skjer. Under viser en tabell den reelle bemanningen på en småbarns avdeling med 12 små barn og 4 ansatte og en stor barns avdeling med 3 ansatte og 18 barn (begge har innfridd bemanningsnormen). Barnehagen har 10 timers åpningstid.

12 Småbarn 1-2 år - ca. 1,5 timers bemanningsnorm pr dag.

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Tidligvakt

7-15

Ant

Barn

5-9

(1 v)

Ant

Barn

9-12

Alle

(4 v)

Alle

Mat-

laging

Pauser

møte

Sove vakt

pauser

Pause

Frukt

(2 v)

12 barn

Mellom

Vakt 8-15

Ubunden tid

(2 v)

Alle

Alle

Mellom vakt 8-16

Alle

Alle

(2 v)

9 barn

Senvakt

9-17

Alle

Alle

(1 v)

5-6 b

Innfridd bemanningsnorm

Ikke innfridd bemanningsnorm

Med så få ansatte på jobb i løpet av dagen skjer det at små barn dytter hverandre, biter og slår uten at vi kan stoppe det tidsnok. Det samme er å dekke barnas behov for tid på fanget, kos, læring og alt annet vi skal gjøre i barnehagen. Når skal vi få tid til å unngå krenkelser? Hvordan skal vi sikre at barn trives i barnehagen når det er det for få ansatte som er skylden i at barnet ikke trives? For eksempel at barnet er helt avhengig av et fang når det kommer i barnehagen for å få en god start for å trives i barnehagen. Med en ansatt og minst 5 andre barn som den ansatte også skal ta seg av, vil det ikke være mulig å innfri behovet for et fang. Foreldrene krever at barnehagen løser problemet, men bemanningen er ikke god nok til at barnehagen kan løse problemet. I henhold til lovforslaget, vil barnehagen bli holdt ansvarlig?

18 store barn (3-6 år) - ca 1,5 timers bemanningsnorm pr dag.

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Tidligvakt

7-14

Ubunden tid

Ant

Barn

8 b

(1 v)

Ant

Barn

14

Barn

Alle

(3 v)

Alle

Pauser

møte

Mat

Pause

Pause

Frukt

Mellom

Vakt 8.30 -15.30

(2 v)

Alle

Alle

Alle

18

Barn

2 v

Senvakt

9-17

Alle

Alle

Alle

13

Barn

1 v

8 barn

1 v

Innfridd bemanningsnorm

Ikke innfridd bemanningsnorm

Bare 1,5 timer på en vanlig dag er alle ansatte til stede (hvis ingen er syke, har avspasering, gjør pedagogisk arbeid m.m.). Barna hører flere ganger daglig: vent litt, kommer snart, etterpå, og dessverre, det går ikke.

For å forhindre mobbing, utestenging, trakassering m.m. MÅ personaltettheten bli større. Hverdagen i barnehagen er så krevende og kravene er så store at det å jobbe systematisk for å forhindre uønsket adferd, vil kreve flere ansatte. Barn har i dag også krav på å få hjelp når de sliter med noe, men for få ansatte fører til at barnas behov ikke blir dekket. Enda større krav vil ikke bedre på situasjonen, men kanskje føre til at flere foreldre vil kreve endringer for eget barn, uten at barnehagen har midlene til å følge opp. Da blir det å arbeide i barnehage kanskje et lite attraktivt yrke.

Jeg er overhode ikke imot forslagene om å sikre barna et godt barnehageliv, men nye krav og plikter vil ikke føre til store endringer, men kan kanskje føre til at gode ansatte blir engstelig for å ikke strekke til og dermed slutter i yrket. Det er jo ikke forebyggende og heller ikke til barnets beste!

Kunnskapsdepartementet bør før flere krav øke antall ansatte i barnehagene. Bruk øremerkede tilskudd, slik at alle barnehager har muligheten til å jobbe systematisk for å gi alle barn et godt barnehagetilbud slik de skal ha!

Punktene som omhandler tilsynsmyndighetene gjør Bergen kommune en god jobb med tilsyn og derfor er det ingen grunn for å endre dette.

Bergen, 3.11.19 - Sabine Scheidt – daglig leder i en ideell barnehage