Høringssvar fra Utdanningsforbundet Moss

Dato: 30.10.2019

Høringsuttalelse forslag til endringer i barnehageloven - Regler om barnehagemiljø

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.8.2019.Vedlagt følger uttalelse fra Utdanningsforbundet Moss.

I hovedsak er vi positive til dette lovforslaget. Vi ser at mye av dette gjør vi allerede i dag, men vi må rydde i rutiner og systemer. Vi har erfaring med å igangsette tiltak, men det er behov for aktivitetsplikt og evaluering av tiltak. Vi er bekymret for at dette vil utløse økte krav til dokumentasjon. Erfaringer fra arbeid med kapittel 9A på skolen viser at terskelen for å få en aktivitetsplan kan være lav så det er viktig at ledelsen på skolene tar det overordnede ansvaret. De ansattes rettigheter og kontradiksjonsprinsippet må ivaretas i alle ledd.

Barnehagene har ansvar for alle barn. Vi må sørge for at lovverket inkluderer alle barn, uansett bakgrunn og behov for tilrettelegging. Det er viktig at vi ikke lager et lovverk som tilgodeser de med ressurssterke foreldre.

Barnehagene skal ha nulltoleranse for krenking av barn og vi skal videreutvikle prosesser som allerede pågår i barnehagene også når det gjelder psykisk helsefremmende arbeid. Barnehagene må utarbeide rutiner og verktøy for internkontroll i samarbeid med tillitsvalgte, og det er viktig at disse rutinene er like for alle barnehagene i kommunen. Vi er positive til at departementet foreslår å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Utdanningsforbundet Moss ser at det er nødvendig med en felles gjennomgang av rammeplanen etter at lovendringene er vedtatt. Det er forebyggende med små barnegrupper og god pedagogdekning og øvrig bemanning i hele barnehagens åpningstid. Dette gir tid til hvert enkelt barn og muligheter til tidlig innsats, men krever også at barnehagene får mer ressurser.

Det er gjennomført evaluering av innføringen av kapittel 9A i skolen. Det er viktig at man ser hva som har kommet frem i denne når man lager en tilsvarende lov for barnehagene. Erfaringene fra skolen sier at det er behov for opplæring og kursing av personalet slik at kompetansen er tilstrekkelig.

Utdanningsforbundet Moss støtter forslaget om at det skal være en styrer i hvert hus og at lokaler og uteområder ligger samlet.

Vi synes at det er positivt at GoBan -undersøkelsen trekkes frem i høringen.

Med vennlig hilsen

Utdanningsforbundet Moss v/lokallagsstyret