Høringssvar fra Bydel Stovner

Dato: 06.11.2019

Svartype: Med merknad

Stovner bydelsutvalgs vedtak i sin møtesak 83/19 (enstemmig)

Stovner bydelsutvalg støtter intensjonene i høringen og har noen kommentarer til de ulike temaene høringen berører.

Psykososialt barnehagemiljø: Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende, Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste, Aktivitetsplikt når barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Bydel Stovner støtter departementets forslag om å innføre en ny lovbestemmelse som angår psykososialt barnehagemiljø. Særlig positivt er konkret formulerte retningslinjer om varslingsplikt, undersøkelsesplikt, aktivitetsplikt og dokumentasjon, med henvisning til FNs barnekonvensjon som rettsprinsipp i høringsnotatet.

Krav til samlet barnehageanlegg

Bydel Stovner støtter departementets forslag om krav til samlet barnehageanlegg og stiller seg positiv til innstramming av dagens retningslinjer. Stovner bydelsutvalg forutsetter at krav til samlet barnehageanlegg ikke kommer i konflikt med friluftsbarnehager.

Krav til internkontroll i barnehagen

Bydel Stovner støtter departementets forslag om krav til internkontroll i barnehagen. Dette er en viktig presisering av barnehageeiers ansvar for å oppfylle regelverket, og at styrere i barnehagene følger barnehageloven. Det er positivt at det er rom for tilpasning og organisering iht. lokale forutsetninger.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Bydel Stovner støtter departementets forslag om krav til uavhengighet og likebehandling. Et slikt krav vil skape et tydeligere skille mellom barnehageeiers plikter og tilsynsmyndighetens plikter enn det som finnes i dag. Det vil også gjøre det lettere for barnehagemyndigheten å gjennomføre tilsyn.