Høringssvar fra Tønsberg kommune

Dato: 13.11.2019

Høringsinnspill fra barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune

Vi er enig i innstramningene i barnehageloven knyttet til det psykososiale miljøet. Det er flott at det blir beskrevet så tydelig, og viktig at det er en skjerpet plikt i tilfeller der en voksen i bhg krenker et barn. Når det gjelder definisjonen av voksen, mener vi at det kunne med fordel vært noe mer klart at dette gjelder foreldre/foresatte også.

Når det gjelder metodikken i dokumentasjonsarbeidet legges det opp til at dette skal gjøres lokalt, det blir da viktig at dette gjøres på en tidsmessig fornuftig måte.

Krenkelse hva innebærer det? Definisjonen av krenkelse fremstår som noe utydelig, i motsetning til tidligere beskrivelser av mobbing. Krenkelse kan fremstå som en blanding av mange sammenhengende og usammenhengende subjektive opplevelser, som i verste fall kan hemme enkelt menneskets handling/aksjon slik som denne loven etterlyser. Disse begrepene må til enhver tid løftes opp og diskuteres i personalgruppene og foreldregruppene i barnehagene.

Det er arbeidet med relasjoner som blir det viktigste fokuset for å hindre krenkelser og mobbing i barnehagene. Det er nevnt at kompetansen hos personalet er viktig noe vi er helt enig i. Det er vesentlig at vi har kompetente personale og tilstedeværende varme personalet. Det er en forutsetning at barnehagene sikres god grunnbemanning gjennom hele dagen og at vi har arenaer å gi kompetanseheving på. Vi er usikre på om vi i dag har nok midler til å dekke inn grunnbemanningen gjennom hele dagen.