Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om endringer i barnehageloven, innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.

Det vises til høring fra Kunnskapsdepartementet 12.08.2019, og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark oversender herved vårt høringssvar.

Generelle betraktninger

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker innledningsvis å understreke at vi støtter forslaget om at det lovfestes at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å forebygge tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø. Vennskap og fellesskap er fremtredende begreper i rammeplanen. Å være en del av fellesskapet er en beskyttelsesfaktor for barns utvikling, og deltakelse i fellesskap og vennskap er sentrale arenaer for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse.

Barnehagelæreren og det øvrige personalet har en betydningsfull rolle som støttespillere for utvikling av fellesskap og barns vennskapsrelasjoner. Personalets kunnskap om lek og etablering av vennskapsrelasjoner, samt deres evne til å tilrettelegge og støtte barns lek og læringsprosesser har stor betydning for kvaliteten i barns muligheter til å inngå i et fellesskap. For å imøtekomme foreslåtte lovkrav er det avgjørende at det arbeides systematisk med personalets holdninger til og kompetanse på barnehagens psykososiale barnehagemiljø.

Fylkesmannens kommentarer til endringer i lovbestemmelser:

§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste

Fylkesmannen støtter forslaget om at det ikke innføres endringer om barns og foreldres medvirkning i barnehageloven §§ 3 og 4. Videre støtter Fylkesmannen innføringen av § 3 fjerde ledd om at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

§ 7 c Krav til samlet barnehageanlegg

Fylkesmannen støtter forslaget om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet med mindre det foreligger særlige hensyn som tilsier at de bør ligge på ulike steder. Av lovforslaget fremkommer det at særlige hensyn kan være en barnehage som allerede har avdelinger på ulike steder og der den enkelte avdeling ikke har arealer som er egnet til å kunne gi et tilbud til barnehagebarn i alle aldersgrupper. Videre fremkommer det at avstanden mellom de ulike enhetene som barnehagen består av skal være liten. Til dette ønsker Fylkesmannen å legge til at definisjonen på avstand mellom enhetene ikke bør overstige muligheten for at barn og ansatte kan bevege seg til fots, og at tiden det tar å bevege seg mellom enhetene ikke er av vesentlig betydning for samarbeid på tvers av barnegrupper og personalgrupper. Videre er vi av den oppfatning at vurdering av geografisk avstand mellom enhetene må bygge på en konkret vurdering av hva som er forsvarlig i lys av blant annet om barnas alder og barnehagens bemanning. Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å tilføye flere særlige hensyn som tilsier at barnehagens lokaler og uteareal ikke skal ligge samlet.

Fylkesmannen støtter forslaget om at kravet skal gjelde eksisterende barnehager, og at eksisterende barnehager må søke om ny godkjenning. Videre støtter Fylkesmannen forslaget om at lovkravet ikke skal føre til at private barnehager mister finansieringen som barnehage. Fylkesmannen er av den oppfatning at en overgangsperiode på to år gir barnehagene rimelig tid til å innrette seg foreslåtte endringer.

§ 7 d Internkontroll i barnehagen

Fylkesmannen støtter forslaget om innføring av krav om internkontroll i barnehagen, herunder krav og innhold, samt de aktiviteter internkontrollen skal inneholde.

§ 8 a Krav til uavhengighet og likebehandling

Fylkesmannen støtter departementets syn når det gjelder behovet for å profesjonalisere kommunens ivaretakelse av oppgaver som barnehagemyndighet, herunder at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal ivaretas av personer som også ivaretar oppgaven som barnehageeier. Videre støtter Fylkesmannen at kommunen som barnehagemyndighet skal likebehandle private og kommunale barnehager.

I høringsnotatet fremstilles et forslag om at kommunen kan ivareta oppgavene som barnehagemyndighet gjennom interkommunalt samarbeid, kommunalt oppgavefellesskap eller vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Fylkesmannen vurderer at det kan være hensiktsmessig at kommuner inngår samarbeid om oppgaver knyttet til rollen som barnehagemyndighet for å sikre kravet om uavhengighet. Likevel finner vi grunn til å understreke at som lokal barnehagemyndighet skal kommunen påse at barnehagen følger regelverket. Kommunen kan bruke godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for å påse at barnehagene etterlever regelverket. Den nærmere vurderingen av behovet for bruk av de nevnte virkemidler må basere seg på at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om barnehagene i kommunen.

§ 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid

Fylkesmannen støtter lovforslaget.

§ 21 Aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Fylkesmannen støtter lovforslaget om innføring av aktivitetsplikt for barnehagen, uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker.

§ 22 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt i barnehagen krenker et barn

Fylkesmannen støtter lovforslaget om innføring av en skjerpet aktivitetsplikt som er i tråd med opplæringsloven § 9 a-5.

Fylkesmannen støtter forslaget om at barnehagenes regelverksetterlevelse knyttet til §§20, 21 og 22 bør følges opp av kommunen som barnehagemyndighet, og ved at Fylkesmannen fører tilsyn ved særlige tilfeller.