Høringssvar fra Farsund kommune

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Høring fra Farsund kommune – 11.11.2019

Kommentarer til del 1 Barnehagemiljø

8 Barn og foreldrenes medvirkning og hensynet til barnets beste

 • Kommunen ser på det som positivt at barns beste vurderinger blir tatt inn i Lov om barnehager. Det er en oppfølging av at barnekonvensjonen har blitt gjeldene i norsk lovgivning.

 • Når det gjelder vurderinger knyttet til barns og foreldres rett til medvirkning støtter vi departementet vurderinger om at dette er dekket i §3 og §4.

9 Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

 • Kommunen støtter forslaget om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

 • Kommunene bør gis tid til å revidere og innarbeide nye rutiner knyttet til aktivitetsplikten. Gode hjelpemidler slik som veilederen» Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?» bør også utarbeides for barnehagene.

 • Det er ikke foreslått tilsvarende «håndhevingsordning» som skolene har i 9a. Dette sees på som en svakhet i høringen i fht barns rettigheter.

Kommentarer til del 2 Andre forslag

10 Krav om at barnehagens lokaler og uteareal skal ligge samlet

 • Forslaget støttes. Barnehagens uteareal bør ligge i tilknytning til barnehagen.

11 Krav til internkontroll i barnehagen

 • Forslaget støttes.

12 Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

 • Forslaget støttes ikke.

  Prinsipielt er kommunen enig i at barnehagemyndighets oppgavene og kommunale eieroppgaver ikke bør utføres av samme person, men mener at det bør være opp til den enkelte kommune å finne gode løsninger for organisering av disse oppgavene. Dersom forslaget vedtas mener kommunen at det kan medføre økte utgifter til barnehageadministrasjon i kommunen.

Del 3 Felles

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Kommunen mener her at en regulering av kommunen som barnehagemyndighet kan gi økte kostnader til barnehageadministrasjon i kommunen.

14 Merknader til lovbestemmelsene som foreslås

15 Merknader til forslaget om endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

16 Lovforslag

17 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

 • Ingen kommentarer til 14-17