Høringssvar fra Akasia Barnehage AS

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Pb.8119 Dep

0332 Oslo

Høringssvar – Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø.

Akasia Barnehage AS viser til høringsbrev datert 12.08.19 om forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter for å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø, sikre internkontroll og at kommunen som barnehagemyndighet har en likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Vi takker for muligheten for å bli hørt i denne saken.

Del 1. Barnehagemiljø

1.1 Tydeligere plikter

Akasia Barnehage støtter forslaget om nye og tydeligere plikter for å sikre barnas rett til et trygt og godt psykososialt miljø. Rammeplan for barnehager gir allerede gode føringer for å sikre et trygt og godt miljø for barna og vi ser det som viktig å jobbe videre med å implementere den godt i barnehagene.

1.2 Forebygging

Akasia Barnehage støtter forslaget om at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, utestenging, mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Barnehagen skal jobbe systematisk med å forebygge, oppdage og håndtere dette for å sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø.

1.3 Skjerpet aktivitetsplikt kompetanse

Akasia Barnehage støtter forslaget om skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker et barn.

1.4 Kompetanse

Akasia Barnehage ser det viktig at en har fokus å sikre nødvendig og riktig kompetanse hos de ansatte. Et regelverk er ikke tilstrekkelig for å sikre alle barn et godt psykososialt miljø, det er derfor en forutsetning at det settes av midler for å sikre god kompetanse.

1.5 Begrepsavklaring

Akasia Barnehage ser det som viktig at det blir en tydeliggjøring av begrepsbruken slik at det blir en lik praksis og håndheving og at en unngår subjektive vurderinger.

1.6 Dokumentasjonskrav

Akasia Barnehage er enig i at en bør unngå store dokumentasjonskrav, men mener at det bør være et minimumskrav til dokumentasjon.

1.7 Klageinstans

Akasia Barnehage støtter forslaget om at Fylkesmannen har ansvar for å håndheve regelverket, men mener at det er viktig at barnehageeier har uttalerett før klagen sendes til Fylkesmannen

1.8 Tilsyn

Akasia Barnehage mener at tilsyn av private og kommunale barnehager bør legges til et uavhengig organ og ikke utføres av kommunen som også er barnehageeier.

Del 2. Andre forslag

2.1 Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet

Akasia Barnehage er enig i at barnehagens lokaler og utearealer i hovedsak skal ligge samlet samtidig som det må kunne tas særlig hensyn som tilsier at de bør ligge på ulike steder. Eksempelvis at en barnehage allerede har avdelinger lokalisert på ulike steder, at en avdeling ikke har egnete arealer og i de tilfeller der det er sammenslåing av små barnehager.

2.2 Krav om intenkontroll i barnehagen

Akasia Barnehage har ingen kommentarer på at det innføres et krav om internkontroll, men det må gjøres på en måte at det ikke fører til en økt administrativ belastning for den enkelte barnehage. Departementet har i en tidligere høring vist til at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, og da blir det dermed styret i det enkelte rettssubjekt som vil være ansvarlig for internkontrollen. Akasia Barnehage er uenig i at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt jf. vårt tidligere høringssvar. Vi støtter derfor heller ikke at hver enkelt barnehage skal ha ansvar for at det er etablert internkontroll. Akasia Barnehage har i dag et etablert internkontrollsystem sentralt og vi mener at dette ansvaret bør ligge hos eier.