Høringssvar fra Ringerike kommune

Dato: 28.10.2019

Svartype: Med merknad

Ringerike kommune støtter Kunnskapsdepartementet sitt forslag om å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barn får et trygt og godt barnehagemiljø. I høringsnotatet har departementet gjort drøftinger om det skal være en individuell rett eller om det skal ha oppmerksomhet på barnehagens systematiske arbeid for å skape et godt miljø gjennom forebyggende og gruppeorient arbeid. Vi er enige i departementets konklusjon av drøftingene om at det skal være tydelige plikter til hva barnehagen skal gjøre for å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø, og at tiltakene skal ha oppmerksomhet mot barnehagens systematiske arbeid med miljøet i barnegruppene og derigjennom sikre det enkelte barns helse, trivsel, læring og trygghet. Forslaget vil gi de ansatte plikt til å stoppe krenkelser, og de vil få meldeplikt der barn ikke har et godt barnehagemiljø. FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, beskyttelse og selv-realisering. Dette lovforslaget vil styrke disse rettighetene. Å lovfeste en aktivitetsplikt vil ikke bidra til merarbeid, men å sette arbeid med psykososialt barnehagemiljø i system. Vi mener at dette vil stille krav til faglig bevissthet og profesjonalitet hos de ansatte, og løfte kvaliteten i fremtidens barnehager. De foreslåtte endringer vil få økonomiske og administrative konsekvenser som kommunene må få kompensert. Det vil bli økte kostnader til kompetanseheving og vikarbruk

Ringerike kommune støtter forslaget om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet for å sikre at barna har et godt barnehagetilbud, og at barnehageloven med forskrifter blir oppfylt i tråd med lovgivers intensjon. De foreslåtte endringer vil medføre økonomiske og administrative kostnader ved økning av pedagog- og styrerressurser for de barnehagene dette vil gjelde. Det vil i tillegg bli merarbeid med nye godkjenninger.

Ringerike kommune støtter Kunnskapsdepartementet sitt forslag om å lovfeste regler om internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter. Lovfestet plikt til å ha internkontroll vil sikre at barnehagene følger lovkravene som er i barnehageloven, og det vil systematisere og effektivisere tilsynene barnehagemyndigheten har med barnehagene etter loven. De foreslåtte endringer vil ikke medføre økonomiske eller administrative kostnader.

Ringerike kommune støtter delvis regulering av kommunen som barnehagemyndighet. Vi er enige i at myndighetsoppgavene ikke skal ligge hos en styrer. Det skrives i høringsnotatet at det heller ikke skal ligge til et kontor eller etat som ivareta kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager. I mellomstore og mindre kommuner vil det være en utfordring å ikke kunne være organisert i samme etat. Myndighetsoppgavene er en stor oppgave for kommunene, og fagpersoner må samarbeid om dette. Barnehageeier og barnehagemyndighet er ofte fagpersonene på barnehagefeltet i kommunen. De foreslåtte endringer vil få vesentlige økte kostnader i mellomstore og små kommuner ved at etater må omorganisere eller kjøpe tjenesten av andre kommuner. Kommunene i dag som ikke har dette organisert avskilt i dag vil måtte gjøre ansettelser eller lage regionale/interkommunale løsninger.