Høringssvar fra KS

Dato: 11.11.2019

Svartype: Med merknad

KS mener at

·Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø.

· Forventningene til barnehagens arbeid for et godt psykososialt barnehagemiljø tydeliggjøres om gjeldende rett samles i en bestemmelse. Barnas alder tilsier at et godt og trygt barnehagemiljø for den enkelte best oppnås med forbyggende arbeid over tid og vektlegging av et inkluderende felleskap for alle barn.

· Lovreguleringen bør ikke være mer omfattende enn nødvendig for å sikre barn et godt og trygt barnehagemiljø. Barnehageloven inneholder allerede bestemmelser for barns rett til og foreldres muligheter for å bli hørt. Barnehageeier og myndighetenes ansvar og plikt til å påse regelverksetterlevelse er også tydelig definert. En egen håndhevingsordning er derfor ikke ønskelig. Det er derfor positivt at departementets vurdering av innføring av individuell rett med egen håndhevingsordning konkluderer med at dette ikke er ønskelig.

· Drøfting av forholdet mellom enkeltbarn og «de andre barna» er mangelfull. Om aktivitetsplikten kommer til anvendelse og aktivitetsplanen omfatter andre barn, vil dette kunne berøre disse barnas rett til medvirkning og hensynet til disse barnas beste. Høringsnotatet tar i liten grad opp disse forholdene, annet enn at tiltak ikke skal innebære tvang eller makt overfor barn.

· Det bør være tydelig kriterier for hvordan det skal vurderes om regelverket fungerer, da det står i høringsnotatet at det kan være aktuelt å innføre individuell rett og egen håndhevingsordning om barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt.

· Forslag til internkontrollbestemmelsen innebærer en dobbeltregulering for kommunene. Kommunedirektøren er gitt ansvar for internkontroll i kommuneloven. KS savner en bedre drøfting av hva som er god lovgivningsteknikk og mener det er tilstrekkelig å regulere krav til internkontroll i private barnehager i barnehageloven.

· God internkontroll i barnehagene vil bidra til dokumentasjon på regelverksetterlevelse og kvalitet i barnehagen. Dette vil kunne bidra til å forenkle og forbedre kommunenes tilsyn med og veiledning av kvalitetsarbeidet i barnehagene.

· Det er positivt med krav til samlede barnehageanlegg for å ivareta krav om organisering i egne rettssubjekt. Kommunen bør gis mulighet til å utøve skjønn i håndhevingen av eventuelle krav til samlede barnehageanlegg i henhold til hensikten med reguleringen.

· Krav til at kommunen skal løse sine oppgaver som barnehagemyndighet uavhengig av oppgaver som eier av barnehager følger allerede av øvrig lovverk. Det er uklart om forslaget innebærer særlige krav til kommunens organisering og det er svært uheldig om slike forhold reguleres i særlov. Det er positivt at departementet ikke går videre med forslag om å flytte myndighetsoppgaver.

· Innføring av lovkrav til likeverdig behandling av kommunale og private barnehager viderefører både dagens praksis og regulering.

Vårt høringssvar videre omtaler disse konklusjonene i større detalj.

Vedlegg