Høringssvar fra Styregruppa i Klepp kommune

Dato: 17.10.2019

Svartype: Med merknad

§ 7C: KRAV TIL SAMLET ANLEGG ER POSITIVT

§8A: KRAV TIL UAVHENGIGHET OG LIKEBEHANDLING. DETTE ER VI ENIGE I MEN DET MÅ OG INNEBÆRE LIKHET IFT ANLDNINGEN TIL Å TA INN 0-ÅRINGER ( BARN FØDT ETTER 1.12)

§21: AKTIVITETSPLIKT VELDIG BRA- NÅR DET GJELDER SKRIFTLIG PLAN MÅ EN FÅ MED PROFESJONELT SKJØNN. MÅ SES I SAMMENHENG MED RAMMENE TIL BARNEHAGENE IFT ÅPNINGSTID - BEMANNINGSNORM. SLIK VI SER DET VIL DENNE ENDRINGEN I LOVVERKET- FØRE TIL MER TIDSBRUK PÅ DOKUMENTASJON - MØTER O.L OG FØRER DERFOR IKKE TIL MER TID I LAG MED BARNA FOR Å KUNNE FOREBYGGE MOBBING OG ANDRE KRENKELSER. VI SER DERFOR AT DET MÅ TILFØRES MER MIDLER! VI SER AT DET MESTE AV DOKUMENTASJONSARBEID OG MØTEVIRKSOMHET VIL UTFØRT AV PEDAGOGISK LEDER - ER DET TENKT AT DENNE TIDEN SKAL LEGGES INN I PLANTIDEN????

REGULERING AV KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Vi ser det som hensiktsmessig å skille rollen som barnehageeier og tilsynsmyndighet. Dette av mange årsaker bl.a kan det være vanskelig å ivareta personalansvaret overfor styrer slik det er organisert i dag. En annen viktig grunn kan være at det er kommunen/eier som gir barnehagene økonomiske rammer og samtidig skulle ha tilsyn og sjekke at barnehagene driver kvalitetsmessig bra.

Forslaget innehar mange gode tiltak men styrerene i de kommunale barnehagene i Klepp er av den oppfatning at dette må få økonomiske og administrative konsekvenser for at det ikke skal gå ut over kvaliteten på tilbudet til barna.