Høringssvar fra Fosen regionråd

Dato: 01.11.2019

Svartype: Med merknad

Kommentar til

§ 8 a Krav til uavhengighet og likebehandling

Kommunene i Fosenregionen ser både muligheter og utfordringer ved å innføre et klart skille mellom kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeier. I regionen er det flere kommuner som har en person som ivaretar begge rollene.

Kommunene har pr. i dag et interkommunalt velfungerende samarbeid om tilsynsoppgavene som i stor grad ivaretar spørsmål om habilitet, selv om barnehagemyndighet i den enkelte kommune er ansvarlig for tilsynet.

For at kommunene skal ivareta lovkrav om at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt til styrere eller et kontor eller en etat som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager, innebærer dette et behov for å opprette en ekstra stilling i den enkelte kommune eller en felles interkommunal stilling. Dette vil få en økonomisk konsekvens sammenliknet med dagens ordning og ivaretakelse av oppgaver.

Samtidig ser kommunene at ved å etablere en interkommunal barnehagemyndighet med delegert ansvar fra kommunene, vil gi et mulighetsrom for å utvikle en spisskompetanse innenfor de lovpålagte oppgavene som barnehagemyndigheten har, samtidig som nytt lovkrav blir ivaretatt.