Høringssvar fra UDF klubblag i barnehager Eide kommune

Dato: 12.11.2019

Svar på høring om endring av barnehageloven, med innføring av mobbelov i barnehagen

- Vi mener det er positivt at det ønskes å innføre tydeligere lover for å sikre barns psykososiale miljø i barnehagen. Barna skal ha et trygt og godt tilbud!

- Vi mener derimot at dette ikke kan innføres innenfor allerede pressede eksisterende rammer (bemanning, budsjett og ressurser). Dette arbeidet er allerede i dag krevende i barnehagehverdagen. Det må derfor følge med ressurser for å sikre at dette kan gjennomføres. Lovendringen krever både økt bemanningstetthet hele dagen, økt kompetanse og ikke minst økt samarbeid med andre instanser som PPT og BUP.

- Lovendringen forutsetter at barnehagen blir bedre på å drive systematiske utviklingsprosesser som kan legge til rette for at alle ansatte øker sin profesjonelle kapasitet på området. Da må andre instanser som PPT og BUP inn å veilede på praksisen i barnehagen.

- Barnehagen opplever stadig økte krav uten at det blir gitt mer ressurser til å møte kravene. Dette skaper økt stressnivå i en allerede presset organisasjon. Økt stress kan føre til økt sykefravær og at flere velger seg over andre yrker.

- Hvilke erfaringer og virkninger har implementeringen av §9a i skolen hatt? Dette bør vektlegges ytterligere. Antall saker har økt kraftig, noe som forteller oss om viktigheten av dette arbeidet, men også hvor omfattende og ressurskrevende dette er.

- Vi mener derfor at lovendringer må gi barnehagene økte ressurser, økt bemanningstetthet under hele barnehagedagen og legge til rette for økt systemarbeid og kompetanseheving i alle legg!