Høringssvar fra Hemsedal kommune

Dato: 05.11.2019

Svartype: Med merknad

Administsjonen i Hemsedal kommune støtter følgande paragrafer i forslag til ny barnehagelov:

§ 3 nytt fjerde ledd, § 7c og forskrift § 6 a, § 7d, § 12 tredje og fjerde ledd, § 20 og spesielt at det innførast tydelige plikter utan å innføre en individuell rett og et system for handheving av enkeltsaker, § 21 og § 22, men ønsker at aktivitetsplikt erstattast med handlingsplikt da dette er et meir dekkande ord om at noe må gjerast, samt at det er i tråd med handlingsplanar som barnehagane bruker i sitt systematiske arbeid.

Hemsedal kommune støtter ikkje forslag om at kommunane skal organisere oppgåvene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgåvene kommune har som eiger § 8 a:

Dette fordi det betyr at ein person ikkje kan inneha begge oppgåvene. I spesielt små kommunar vil dette bli umulig å gjennomføre, fordi det er for få personer i administrasjonen å spille på, samt at fagmiljøet smuldrast opp. Dessutan kan stillingane bli så små, at dei blir lite attraktive for fagpersoner å søke på.

Ei betre løysning er å fortsette som i dag med eit interkommunalt samarbeid, der barnehagemyndigheten har med seg en objektiv part som har ansvaret for tilsynet. Det er og eit regionalt samarbeid om kompetanseheving, både pedagogisk og administrativt. Fylkesmannen i Buskerud har arrangert kurs og vidareutdanning for barnehagemyndighetene for å styrke objektiviteten og kunnskapen på dei ulike områdane.
Hemsedal kommune meiner at det må være en muligheit for små kommunar å organisere oppgåvene som i dag, dvs. at ein person innehar begge oppgåvene, men å tydeliggjøre rutinar for å styrke objektiviteten som barnehagemyndighet.

Fleire små kommunar har ikkje private barnehagar. Det vil derfor virke hensiktslaust vist ein må ha to personar til å utføre oppgåver som har med barnehagane å gjere

I følge barnehageloven § 9 skal Fylkesmannen føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Dermed sikrar man også gjennom denne paragrafen at oppgåvene blir utført objektivt og forsvarlig.

Hemsedal kommune

V/ Barnehagemyndighet

Marit Fauske Bjerkan