Høringssvar fra Sel kommune

Dato: 22.10.2019

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill fra barnehagestyrere i Sel kommune.

Kap. 1: Det er forskningsbaserte behov i barnehagene og viser at kunnskap/kompetanse og bemanning må styrkes i barnehagene. Dette krever ressurser for å skape kompetanse.

Kap 2: Barnehagene støtter det som kommer fra som kunnskapsgrunnlag for forslaget. Kap.2 forsterker også viktigheten av kompetanseheving og kunnskap.

Kap. 6: Vi støtter departementets forslag om at det ikke innføres en individuell rett med system for håndheving av enkeltsaker. Barnehagene bør få prøve ut tiltakene som nevnes i kap.6 rundt kompetanse og systematikk. Vi påpeker i tillegg at systematisk arbeid med påfølgende dokumentasjon er ressurskrevende.

Videre påpeker barnehagene at systemene barnehage og skole ikke kan sammenlignes bemanningsmessig gjennom dagen. Barnehagene har ikke grunnbemanning gjennom hele dagen pga at åpningstider er lengere enn arbeidstid samt avvikling av pauser, møter og annet. Samt finnes det til og med tidsrom i barnehagene der en voksen er alene på avdeling. I skolene er alle ansatte til stede når elevene er til stede, utenom i SFO.

Kap. 7: Vi støtter det å ha nulltoleranse for mobbing i barnehagene. Det tar tid og ressurser å bygge kompetanse på systematisk arbeid. Vi mener at en må sikre nok grunnbemanning gjennom dagen for at voksne "skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser", dvs at voksne må ha tid og være til stede for å "se" når en skal gripe inn.

Kap. 8: Barnehagene støtter dpts forlag om ingen endringer i kap. 8.4.

Kap. 9: Barnehagene er på ingen måte uenige i at barn skal ha det trygt og godt i barnehagene. Vi mener imidlertid at systemet barnehage bemanningsmessig ikke er godt nok til å kunne gjennomføre departementets forslag i kapittel 9. pga at dette forslaget krever nok ressurser gjennom dagen (noen barnehager har full bemanning ca 2,5 timer pr dag) og ekstra ressurser for å kunne sette inn tiltak.

kap.9: I forbindelse med arbeidet for å bedre barnehagens psykososiale miljø, og en økt aktivitetsplikt for de ansatte, er vi også opptatt av de voksnes rettsvern. Det er viktig å kunne gripe inn uten å bli oppfattet som krenkende. Det kreves også kompetanseheving rundt temaet samt solid gjennomarbeiding av temaet blant ansatte for å bli trygge i de nye kravene som stilles i fht aktivitetsplikten.

Kap. 11: Forslag om internkontroll støttes av barnehagene i Sel.