Høringssvar fra Kvitsøy kommune

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Kvitsøy kommune viser til høringsnotat «Endringer i barnehageloven» datert 12. august 2019. Kommunen er i hovedsak positiv til de endringer som medfører en styrkning av det psykososiale arbeidsmiljøet slik det fremkommer i forslaget. Derimot er kommunen svært kritisk til de forslag som omhandler kommunen som barnehagemyndighet.

Kvitsøy kommune har en barnehage, og har i dag en person som i 80 % stilling innehar rollen som både barnehagefagligansvarlig og styrer i barnehagen. Med forslaget til endring i lov vil en slik organisering ikke lengre være mulig. Kvitsøy kommune kan ikke se at de forslag som er fremmet i kapittel 12 bidrar til å styrke vårt tjenestetilbud, tvert imot.

Dersom kravet om uavhengighet mellom rollen som barnehagemyndighet og barnehagen blir vedtatt slik det er foreslått vil forslaget medfører en byråkratisering av barnehageområdet, og at vi må flytte ressurser fra drift til administrasjon. Kvitsøy kommune er av den oppfatning at forslaget er i strid med Granavoldenerklæringens’ uttalelser om en avbyråkratisering av offentlig sektor.

Kvitsøy kommune ser at det i større kommune kanskje kan være ønskelig med det skille som departementet skisserer, men klarer ikke å se at det er fremlagt nødvendig grunnlag som viser at et slikt skille er nødvendig hverken i store eller små kommuner. Det at kommunene i stor grad organiserer både myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon under «samme tak» viser, slik vi ser det, at kommunene i stor grad er effektive i sin ressursutnyttelse av en faggruppe hvor det er store rekrutteringsutfordringer.

Departementet viser i høringsuttalen til at myndighetsutøvelsen kan organiseres i et interkommunalt samarbeid eller oppgavefellesskap. En slik organisering vil gi en vesentlig lengre avstand mellom foreldre og barnehagemyndigheten enn hva som er tilfelle i dag. Kvitsøy kommune er av den oppfatning at den tette avstanden mellom tjenesteprodusent og myndighetsutøver fører til økt kvalitet i tjenesten, da myndighetsutøver føler en nærhet til tjenesten som blir produsert. En slik nærhet er langt mer sjeldent i et interkommunalt samarbeid, og vil derfor i små kommuner i det vesentlige føre til at tjenesten blir dårligere.

Kvitsøy kommune ser ingen grunnlag for ytterligere presisering av barnehagemyndighet utover den praksis som gjelder i dag. Kvitsøy kommune ser heller ingen begrunnelse for dette kravet i høringsdokumentet, annet enn man ønsker å innføre det. Ved innføring av den slags krav må faglige vurderinger og henvisning til andre forhold ligge til grunn.

Kvitsøy kommune ber derfor om at forslaget til departementet vedrørende en lovfesting av at barnehagemyndigheten skal ha et uavhengig forhold til barnehagene blir lagt bort.