Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Sandnes kommune sine merknader

De fleste forslagene i høringsnotateter er allerede reguleret gjennom gjeldende rett, og må derfor i stor grad være å anse som klargjøring, samling og tydeliggjøring av allerede eksisterende bestemmelser med krav til barnehager og kommuner. Sandnes kommune støtter likevel å samle bestemmelsene om psykososialt barnehagemiljø i loven for å tydeliggjøre.

Regjeringen foreslår et tillegg i barnehagelovens §3: "hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid".

Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette". Her ligger det både en aktivitetsplikt og et forebyggende perspektiv. En samling av regelverket i barnehageloven, vil tydeliggjøre ansvaret som allerede ligger på den enkelte barnehage, og kommunen får et tydeligere mandat i tilsynsarbeidet.

Sandnes kommune er enig i at alle ansatte i barnehagen har et selvstendig ansvar for å følge med på om barna har det trygt og godt i barnehagen. Vi synes det er positivt at det i høringsnotatet presiseres at det er barneyhagen som er juridisk ansvarlig og at det for kommunale barnehager er kommunaldirektøren eller den som har fått delegert oppgaven for drift av kommunens barnehager som skal ivareta dette ansvaret. Sandnes kommune mener likevel at departementet ikke i tilstrekkelig grad har problematisert og drøftet hvordan barnehagen skal forholde seg til saker der flere barn inngår i mulige aktiviteter for å sikre et enkeltbarn et trygt og godt barnehagemiljø, utover å påpeke at tiltak ikke skal innebære tvang eller makt. Tiltak for enkeltbarn kan også potensielt komme i konflikt med med barnehagelovens §3 om barns rett til medvirkning og hensynet til barns beste. Det vil kunne oppleves som problematisk for barnehagen hvordan de skal håndtere det saker der et eller flere konkrete andre barn inngår i aktiviteter som skal bidra til at et annet barn har det trygt og godt. Dette er også forhold som er løftet fram som problematiske i praktiseringen av opplæringslovens §9a, og Sandnes kommune mener departementet bør drøfte dette nærmere.

Krav til uavhengig organisering av myndighetsoppgaver.

Regjeringens forslag:

"Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene kommunen har som ansvarlig for en eller flere barnehager.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet."

Sandnes kommune mener at det er unødvendig å presisere hvordan barnehagemyndigheten skal organiseres i særlov. Det er allerede krav til uavhengighet og likebehandling som følger av den ulovfestede forvaltningsretten. Det er kommunens plikt og ansvar å organisere og bemanne sine tjenester slik at oppgavene kan ivaretas på en god måte. Dette er krevende når det fra nasjonalt hold stilles stadig nye krav til både kompetanse, bemanning og organsiering i de ulike tjenestene. For små kommuner med begrenset barnehagefaglig kompetanse i organisasjonen, vil denne delingen kunne bli vanskelig. Det går an å se for seg at de minste kommunene kan organisere interkommunale tilsyn, selv om det kan innvendes at dette kan gi færre tilsyn enn før og større avstand til tilsynsmyndigheten. Men tilsyn er bare en av de myndighetsoppgavene kommunen har. Samrodnet barnehageopptak er en slik sektorovergripende oppgave. Det samme gjelder beregning av tilskudd til private barnehager og regional kompetansestrategi.

Både barnehageeier og barnehagemyndighet trenger barnehagefaglig kompetanse. Denne kompetansen er gjerne samlet i en stab som arbeider med flere oppgaver innenfor barnehage, og gjerne under en direktør som har ansvar for hele barnehageområdet. Forslaget griper dermed rett inn i kommunens organisering. Ved å flytte myndighetsoppgaver og eieroppgaver fra hverandre, må kommunen dele/splitte opp den barnehagefaglige kompetansen, noe som kan gi behov for flere ansatte og dermed ha både økonomiske og administrative konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Sandnes kommune kan ikke se at kommunesektoren er kompensert økonomisk for økte krav til myndighetsoppgavene i barnehagesektoren de siste ti årene. Det stilles stadig økende krav til kvalitet og innhold i barnehagesektoren både kommunalt og nasjonalt. Skal kommunene styrke sitt arbeid med tilsyn, sikre uavhengig organisering (også uavhengig av kommunestørrelse) og ivareta øvrige myndighetsoppgaver på barnehageområdet på en god måte, kan det ikke samtidig trekkes ut midler fra kommunerammene som følge av en eventuell flytting av ansvaret for økonomisk tilsyn.